Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Większość gmin w Polsce w nadchodzących kilku latach będzie się starało utrzymać inwestycje na zaplanowanym poziomie, zwłaszcza te z dofinansowaniem unijnym, pomimo słabszych wyników operacyjnych, ocenia Fitch Ratings w najnowszym raporcie z przeglądu portfela.
"Gminy w Polsce doświadczają znacznie słabszych wyników operacyjnych niż w poprzednich latach. Jest to skutkiem trwającej pandemii, ale również decyzji władz centralnych podjętych jeszcze w 2019 roku (tj. obniżka i zwolnienia z PIT, wyższa płaca minimalna czy podwyżki dla nauczycieli). Spodziewamy się, że gorsze wyniki operacyjne będą się utrzymywały, jeśli wpływ działań zmierzających do ograniczenia pandemii na gospodarkę utrzyma się w 2021r. i nie nastąpi szybka poprawa. Jednak wpływ na sytuację finansową poszczególnych podmiotów będzie różny, gdyż będzie on zależny od struktury budżetowej danej gminy" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.
Gdyby dalszemu spadkowi wpływów z podatków dochodowych oraz lokalnych nie towarzyszyło wystarczające ograniczenie wydatków operacyjnych, zdolność gmin do finansowania części wydatków majątkowych ze środków własnych zostanie jeszcze bardziej ograniczona, co zmusi je do zwiększenia zadłużenia. To, wraz z jednoczesnym dążeniem gmin do realizacji większości inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, będzie prowadzić do pogorszenia się w średnim okresie ich wskaźników zadłużenia, a to z kolei może skutkować obniżeniem ich samodzielnego profilu kredytowego (SCP) oraz ich ratingów IDR" - czytamy dalej.
Fitch opublikował nowy raport z przeglądu portfela osiemnastu polskich gmin ocenianych przez agencję. Raport powstał na podstawie przeglądów ratingów przeprowadzonych w okresie od września do grudnia 2020 roku.
"W przeglądach uwzględniliśmy wpływ pogorszającej się koniunktury, w wyniku pandemii koronawirusa, na sytuację finansową gmin w Polsce. Fitch potwierdził ratingi wszystkich ocenianych gmin, co odzwierciedla nasz pogląd, że ich SCP posiadają pewien margines bezpieczeństwa, który pozwoli utrzymać stabilną ocenę, w przypadku zakłóceń w gospodarce spowodowanych pandemią, pod warunkiem, że nie nastąpią kolejne okresy całkowitego zamrożenia gospodarki, jak to miało miejsce w pierwszej połowie roku" - podsumowano w materiale.
(ISBnews)