"Emitent szacuje, że w FQ3'20 osiągnął następujące jednostkowe odczyty wybranych pozycji wyniku finansowego:

- Przychód ze sprzedaży 457 mln zł wobec 440 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku (wzrost o 3,7%),

- Zysk na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) wyniósł około 55,2 mln zł wobec 48 mln zł w tym samym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14,9%)" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że kwota zysku na sprzedaży produktów i usług uwzględnia oczekiwane, lecz częściowo nadal nienaliczone dochody z tytułu przysługujących retro-bonusów od dostawców i dane te mogą ulec zmianie w publikowanym w przyszłości sprawozdaniu finansowym.

"Powyższe, relatywnie do sytuacji w jakiej znajduje się emitent, bardzo dobre wyniki sprzedażowe i dochodowe były możliwe do osiągnięcia poprzez maksymalne wykorzystanie przez emitenta efektu zwiększonego popytu na towary oferowane przez emitenta, w szczególności na produkty kategorii IT - komputery stacjonarne i przenośne oraz osprzęt związany z pracą i nauką zdalną, co ma bezpośredni związek z trwaniem pandemii COVID-19. Niewystarczająca podaż ze strony producentów, będąca konsekwencją znacznie zwiększonego popytu na produkty elektroniki użytkowej w skali całego świata, pozwoliła także na uzyskanie zwiększonej marży, co wiąże się także z osłabieniem intensywnej konkurencji cenowej wśród największych podmiotów operujących w branży, w której działa emitent. Dobre wyniki te osiągnięto w sytuacji braku dostępu do finansowania zewnętrznego (poza faktoringiem należności, którego wykorzystanie powiększyło możliwości finansowania sprzedaży od przełomu listopada i grudnia)" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że wobec zmiennej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 nieroztropnym byłoby zakładać, że zwiększony popyt na towary oferowane przez emitenta będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach, jednakże nic nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach miał wystąpić istotny spadek tego popytu.

"Emitent będzie dążył do maksymalnego wykorzystania korzystnej sytuacji rynkowej w celu umocnienia swojej pozycji oraz maksymalizacji sprzedaży i marży co pozwoli w przyszłości generować zaplanowane przepływy finansowe umożliwiające, po zawarciu układu z wierzycielami, co jest celem prowadzonego obecnie postępowania sanacyjnego, spłatę wierzytelności sanacyjnych w wysokości i ratach ustalonych w układzie" - podsumowano.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)