Reklama

"Kontynuując w 2021 roku założenia strategii, Grupa OTL będzie koncentrować działalność biznesową na rozwijaniu działalności portowej oraz obsłudze klientów korzystającej z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej (razem działalność kluczowa). Zarząd OTL zakłada, że poziom sprzedaży na działalności kluczowej zwiększy się w 2021 r. o około 10% w odniesieniu do roku 2020, przy równoczesnym zwiększeniu poziomu marży" - czytamy w komunikacie.

Pomimo ograniczenia skali działalności i koncentracji wyłącznie na działalności kluczowej, dzięki dokonanym efektom restrukturyzacji, Grupa OTL będzie mogła osiągnąć na tej działalności ponad 40 mln zł wyniku EBITDA począwszy od roku 2021, bez uwzględnienia wyniku Luka Rijeka d.d. (LR), podano również.

W tej sytuacji Grupa OTL zakłada systematyczny wzrost sprzedaży na działalności kluczowej także w latach 2022-2023 oraz dalszą poprawę jej rentowności. Możliwość generowania wysokich dodatnich przepływów pieniężnych z działalności kluczowej będzie gwarantować dalszy systematyczny spadek zadłużenia odsetkowego i dążenie do uzyskania przez OTL pozycji stabilnej spółki dywidendowej, podkreślono.

"Kluczowe efekty ww. działań [restrukturyzacyjnych], które zostały zrealizowane od początku 2020 r. do dnia 04.03.2021 r., objęły przede wszystkim:

a) ustabilizowanie sytuacji finansowej poprzez zawarcie umów z wierzycielami finansowymi, które przedłużyły wymagalność źródeł finansowania Grupy OTL;

b) pozyskanie środków ze sprzedaży: nieruchomości, udziałów w spółce Deutsche Binnenreederei AG oraz części posiadanej floty w łącznej wysokości 148 mln zł, co pozwoliło na spłatę kredytów bankowych i obligacji w kwocie ok. 130 mln zł, spłatę większości przeterminowanych zobowiązań handlowych i istotną poprawę sytuacji płynnościowej spółek Grupy OTL;

c) dokonanie reorganizacji obszaru zarządzania grupą kapitałową oraz spółkami zależnymi poprzez redukcję znacznej części kadry zarządzającej oraz kosztów towarzyszących, likwidację centrum usług wspólnych we Wrocławiu i biura w Warszawie, a także w Gdyni oraz przeniesienie części procesów operacyjnych do Szczecina, Gdyni i Krakowa, a także zaniechanie realizacji nieopłacalnych projektów inwestycyjnych" - czytamy również.

Oszczędności związane z redukcją kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, w związku z dokonaną restrukturyzacją wyniosą w 2021 r. łącznie ponad -11 mln zł na poziomie skonsolidowanym Grupy OTL, z czego ponad -9 mln zł w OTL, a pozostałe w spółkach OT Port Świnoujście i RTC.

Wskazano także, że dotychczasowe zmniejszenie poziomu zadłużenia oraz planowane finalne ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy OTL pozwoli obniżyć poziom kosztów finansowych odsetek i opłat bankowych oraz kosztów doradztwa finansowo-prawnego na rzecz wierzycieli finansowych łącznie o ponad -12 mln zł w roku 2021, w porównaniu do poziomu z roku 2020.

W ramach działalności rozwojowej aktualnie Grupa OTL rozważa przejęcie podmiotu mogącego wesprzeć rozwój działalności hydrotechnicznej. Grupa OTL rozważa równolegle możliwość inwestycji w zwiększenie udziałów w spółce LR oraz odzyskania kontroli, bądź sprzedaż części lub całości udziałów w LR. LR posiada nadal wysoki potencjał rozwojowy i w roku 2020 osiągnęła wysokie wzrosty poziomu przeładunków, co przełożyło się na istotną poprawę jej wyników finansowych, podano w materiale.

W związku z brakiem synergii operacyjnych z działalnością kluczową Grupa OTL będzie poszukiwać możliwości sprzedaży części segmentu spedycji morskiej, lotniczej i lądowej, skoncentrowanych w spółce C.Hartwig Gdynia. W związku ze stanem sanacji spółki STK Grupa OTL utrzyma także ograniczoną działalność w zakresie przewozów kolejowych na jej bazie, podsumowano.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)