Zysk operacyjny wyniósł 44,08 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zamykamy rok 2020 pozytywnymi wynikami osiągniętymi po gwałtownym i niespodziewanym załamaniu sprzedaży - szczególnie głębokim w segmencie motoryzacji, które miało miejsce w drugim kwartale - oraz stopniowej poprawie koniunktury w kolejnych miesiącach. W konsekwencji przychody ze sprzedaży grupy osiągnięte w 2020 roku były tylko o 7,2% niższe aniżeli w całym 2019 roku. Dzięki prowadzonym działaniom oszczędnościowym i optymalizacyjnym uzyskaliśmy poprawę wyniku z działalności operacyjnej. Wynik EBITDA ponownie przekroczył próg 100 mln zł" - napisał prezes Piotr Szamburski w liście do akcjonariuszy.

Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Spadek poziomu przychodów w tym segmencie w 2020 spowodowany jest przede wszystkim niższą o 37,9 mln zł. sprzedażą w spółce dominującej (70,7% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 70,5% rok wcześniej). Niższa o 12,7 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż niemieckiej spółki zależnej Draftex, której sprzedaż w 2020 roku stanowiła 23,1 % sprzedaży grupy w segmencie motoryzacji. Przyrost sprzedaży w stosunku do 2019 roku osiągnięto jedynie w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 17,4 mln zł). Jest to efekt wyższej o 14,5 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2020 roku wzrosła sprzedaż w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), spadła natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji. W segmencie przemysłu również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 0,9% sprzedaży tego segmentu - podobnie jak w roku 2019, gdzie był to 1%). Sprzedaż mieszanek gumowych była niższa niż w 2019 roku (o 20,4 mln zł., tj. o 19,1%). Segment budownictwa odnotował minimalny spadek sprzedaży (4,5 mln zł tj. 3,8%). Spadek ten dotyczy głownie uszczelek samoprzylepnych i systemowych w spółce dominującej (sprzedaż mniejsza o 4,1 mln zł. niż w 2019 roku), podano w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976,07 mln zł w 2020 r. wobec 1 052,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 43,3 mln zł wobec 34,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)