"Zarząd spółki zaproponował przeznaczenie całego zysku netto spółki za 2020 rok w kwocie 11 205 424,56 zł kwotę 28 842 491,28 zł pochodzącą z kapitału zapasowego spółki na wypłatę dywidendy w kwocie łącznej wynoszącej 40 047 915,84 zł, tj. w kwocie 7,62 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu, wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami spółki dla finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej.

"Zarząd spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 6-ty dzień roboczy po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a jako termin wypłaty dywidendy 10-ty dzień roboczy od dnia nabycia praw do dywidendy" - czytamy także.

Ulma Construccion Polska odnotowała 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 11,21 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)