"Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. m kw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. m kw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty budynki biurowe klasy A w Budapeszcie, nabywając Vaci Green D, Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Budynki są w pełni wynajęte renomowanym najemcom i znacznie zwiększą nasz roczny dochód operacyjny netto (NOI). Nabyte obiekty uzupełniają i rozszerzają nasz portfel ekologicznych biurowców znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej i stanowią element naszej strategii zakładającej większą koncentrację na działalności w Polsce i Budapeszcie. Transakcje zostały sfinansowane środkami własnymi, finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 r." - skomentował prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 27,47 mln euro wobec 29,87 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej to 15 mln euro (13 mln euro w I kw. 2020 r.).

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 27,98 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 31 mln euro rok wcześniej, a przychody z usług odpowiednio 9,24 mln euro vs 10,03 mln euro.

"Spadek wynika z obniżenia przychodów z tytułu wynajmu w wysokości 3,4 mln euro z powodu ulgi w czynszach i opłatach z tytułu usług w związku z restrykcjami wprowadzanymi przez rządy w zakresie ograniczenia działania centrów handlowych, jak również ulgami i rabatami czynszowymi dla najemców centrów handlowych, które zostały wprowadzone przez grupę w związku z pandemią COVID-19, a także spadkiem przychodów z wynajmu o 1,2 mln euro na skutek sprzedaży budynku Spiral w IV kw. 2020 r. Spadek ten został częściowo skompensowany wzrostem przychodów z tytułu wynajmu o 0,9 mln euro, dzięki ukończeniu i wynajęciu budynków Green Heart, Advance Business Center i Matrix" - wyjaśniono w komunikacie.

Marża brutto z wynajmu wyniosła 27 mln euro (30 mln euro w I kw. 2020 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w I kw. 2021 r. w wysokości 2,4 mln euro (4,5 mln euro w porównaniu do poziomu przed pandemią COVID-19 z I kw. 2019 r.), podano także.

EPRA NAV wyniosła 1 123 mln euro na dzień 31 marca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,31 euro (10,77 zł).

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła 2,6 mln euro wobec 5,8 mln euro straty w I kw. 2020 r. Strata netto z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynika głównie z nakładów inwestycyjnych w istniejące nieruchomości, podano także.

W obszarze powierzchni biurowej GTC zawarło w I kw. umowy najmu na niemal 40 tys. m2. Dominowały przedłużenia kontraktów. Wskaźnik wynajęcia utrzymany się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 marca 2021 r. (90% w grudniu 2020 r.). W II kw. 2021 r. zainwestowało 212 mln euro w biurowce w Budapeszcie o długim średnim ważonym niewygasłym okresie najmu. Budynki są w pełni wynajęte przez renomowanych najemców i zwiększą przychody z najmu o 11,8 mln euro rocznie, zaznaczono.

W powierzchni handlowej ograniczenia w działalności wprowadzone w Polsce, Bułgarii i Serbii przyczyniły się do spadku marży brutto o 2,4 mln euro w I kw. 2021 r., jednak 100% powierzchni GLA w obiektach handlowych może obecnie prowadzić sprzedaż. Wskaźnik wynajęcia wzrósł do 96% na dzień 31 marca 2021 r.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)