"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 1 918 780 358,24 zł, powiększonego o kwotę 2 063 819 970 zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, to jest wynoszącego łączną kwotę 3 982 600 328,24 zł, w następujący sposób:

1) kwotę 3 022 330 500 zł, to jest 3,5 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;

Reklama

2) kwotę 7 231 000 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) kwotę 953 038 828,24 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)