W lutym br. Sfinks Polska podał, iż zdecydował o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów, które pomniejszą wynik brutto przed opodatkowaniem za 2020 r. o 4,8 mln zł.

Ponadto, w oparciu o opracowane projekcje wyniku podatkowego na dzień bilansowy, spółka dokonała także analizy możliwości zrealizowania ujemnych różnic przejściowych, w wyniku czego pomniejszyła wartość składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki i Grupy.

Reklama

Powyższe zdarzenia wpłynęły na pomniejszenie wyniku netto spółki i Grupy za rok 2020 r., podsumowano.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)