Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 304,87 mln zł wobec 11,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 305,51 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 12,99 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 466,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy czym wynik na certyfikatach inwestycyjnych wyniósł 348,63 mln zł w porównaniu z 21,32 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2021 r. Grupa MCI zamknęła zyskiem netto na poziomie 466,9 mln zł. Zysk brutto z działalności podstawowej osiągnął poziom 372,8 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu wyniosły 20,1 mln zł. Aktywa ogółem kształtowały się na poziomie 2,119 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Do najistotniejszych aktywów Grupy MCI należy zaliczyć certyfikaty inwestycyjne (95,7% sumy bilansowej), należności handlowe oraz pozostałe (stanowiące 3,1% sumy bilansowej), oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty (stanowiące łącznie 1,1% sumy bilansowej).

"Aktywa netto Grypy MCI osiągnęły poziom 1,784,9 mln zł. Tym samym wartość aktywów netto w przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 34,7 zł - 83% powyżej kursu zamknięcia akcji na GPW w dniu 30 czerwca 2021 r., który wyniósł 19 zł" - czytamy dalej.

W skład Grupy MCI na dzień 30 czerwca 2021 r. wchodziły spółki zależne od MCI Capital ASI S.A. - MCI Capital TFI S.A. oraz PEM Asset Management Sp. z o.o.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 466,94 mln zł wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2021 r. MCI zamknęło zyskiem netto na poziomie 466,9 mln zł. Zyski z inwestycji osiągnęły poziom 355,1 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu wyniosły 2,6 mln zł. Aktywa ogółem kształtowały się na poziomie 2,117 mln zł" - napisano także.

MCI Capital, będący głównym inwestorem w MCI.PrivateVentures FIZ, jest wiodącym funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen. Jest notowany na GPW od 2001 r.

(ISBnews)