Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły ok. 238,2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA sięgnęła ok. 19,2 mln zł, podano w komunikacie.

W całym 2021 r. spółka odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 62,7 mln zł, przy czym skonsolidowany zysk netto uwzględniający wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu wyniósł 27,6 mln zł, a skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływy ze sprzedaży nieruchomości sięgnął ok. 35,1 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r. sięgnęły ok. 940,3 mln zł, a skonsolidowana EBITDA ok. 150,2 mln zł, podano także.

"Wpływ na wyniki finansowe miały, nasilające się w 2021 r., a szczególnie w jego IV kwartale, tendencje istotnego wzrostu kosztów wytworzenia w Grupie Apator (o dynamice wyższej niż przewidywana), odczuwane we wszystkich segmentach, jednak w największym stopniu dotyczące energii elektrycznej. Model sprzedaży, oparty w istotnej części o umowy długoterminowe, zawierane w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów, zawieranych w większości w latach 2020-2021. Inflacja kosztów wytworzenia, szczególnie materiałów, która osiągnęła w ostatnich kwartałach niespotykaną dotąd skalę, jest efektem zaburzenia łańcuchów dostaw wskutek pandemii, a także wzrostu globalnego popytu na komponenty i materiały, co istotnie ograniczyło ich dostępność, a w efekcie podniosło ich ceny" - czytamy dalej.

Zarząd wskazał też, że skala zjawiska ma niespotykany od dziesięcioleci wymiar, a tym samym - w jego ocenie - będzie mieć charakter przejściowy. Jednocześnie prowadzone są aktywne działania w obszarze renegocjacji kontraktów oraz zmian cenników dla partnerów i dystrybutorów.

"Również oferty składane przez grupę w bieżących przetargach oraz nowe cenniki, uwzględniają mechanizmy inflacyjne, między innymi w obszarze cen komponentów, materiałów oraz innych czynników wpływających na koszty wytworzenia. Działania te powinny przynieść stabilizację, a następnie stopniową poprawę marży w perspektywie 2022 r., szczególnie w biznesie związanym z energią elektryczną" - wskazano.

Niekorzystny wpływ na wyniki IV kwartału miał również wzrost kursów walut w ostatnich tygodniach 2021 roku (szczególnie USD), który przełożył się na ujemny wynik na poziomie działalności finansowej: różnice kursowe i wycena transakcji walutowych.

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2021 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości 28 lutego 2022 r., natomiast skonsolidowany raport roczny za 2021 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany 28 kwietnia 2022 r.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)