Zysk operacyjny wyniósł 4,9 mln zł wobec 18,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 238,26 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 228,78 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 61,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 60,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 940,32 mln zł w porównaniu z 934,85 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż poszczególnych segmentów ukształtowała się następująco:

- segment Energia Elektryczna (EE) - spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu o 14,8 mln zł (+21% r/r), głównie do Niemiec. Niższe obroty krajowe w linii opomiarowania energii elektrycznej związane były w znacznym stopniu z:

- niższym niż w 2020 r. backlogiem, gdy realizowany był kontrakt dot. Rynku Mocy2 (wysoka baza);

- opóźnieniami w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych;

- globalnym ograniczeniem dostępności komponentów, które najbardziej odczuwane jest w linii opomiarowania energii elektrycznej i które wpłynęło na ograniczenie możliwości sprzedażowych; W liniach: aparatura łączeniowa, systemy sterowania i nadzoru oraz ICT uzyskano obroty wyższe r/r;

- segment Gaz - wysoka dynamika sprzedaży w kraju (+25% r/r) osiągnięta w wyniku realizacji przetargu dla PSG sp. z o.o. i skorzystaniu przez tego klienta z prawa opcji zwiększenia zamówienia. Jednocześnie utrzymano wysoki i stabilny r/r poziom eksportu, a wzrosty sprzedaży uzyskano w krajach takich jak: Wielka Brytania, Belgia, Węgry i Turcja. Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków jest obecnie Belgia, w której trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny przetarg (na dostawę ok. 1 mln liczników o łącznej wartości ok. 65 mln euro) jest jednym z elementów stabilnego backlogu segmentu na kolejne lata. Równocześnie segment nadal intensywnie pracuje nad rozwojem sprzedaży na pozostałych rynkach, zwiększając obroty m.in. do Gruzji, Serbii i na Ukrainę;

- segment Woda i Ciepło - wyższe obroty w kraju (+10% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+35% r/r). Zdecydowanie lepsze wyniki sprzedaży potwierdzają trend ożywienia popytu i odbudowy zamówień po 2020 r., w którym wpływ pandemii był najbardziej odczuwalny. Na rynku zauważalny jest wzrost liczby nowych przetargów i realizacji inwestycji zamrożonych w 2020 r. oraz wzrost wynikający z boomu budowlanego. Główne rynki eksportowe segmentu w 2021 r. to Czechy, Francja, Hiszpania i rynku wschodnie" - czytamy w raporcie.

EBITDA wyniosła 150,24 mln zł w w I-IV kw. 2021 r. wobec 131,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2021 r. wyniósł 18,46 mln zł wobec 51,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)