Zysk operacyjny wyniósł 1 395 mln zł wobec 17,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 1 477,7 mln zł wobec 200,8 mln zł rok wcześniej.

"W IV kw. 2021 r. wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,48 mld zł, tj. o 636% wyższym r/r, w tym wzrost wyniku EBITDA segmentu wydobywczego o 315% r/r do 0,58 mld zł oraz segmentu produkcji i handlu o 1 406% r/r do 0,95 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 644,8 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 5 203,6 mln zł rok wcześniej.

Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł 2,612 mln ton w IV kwartale 2021 r. i był o 4% większy r/r.

Rafineria Grupy Lotos przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów, przy bliskim maksymalnemu wykorzystaniu zainstalowanych mocy wytwórczych. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu wyniósł 3,02 mld zł wobec 0,91 mld zł w poprzednim roku.

Na koniec 2021 roku działało 520 stacji paliw z logo Lotos - wzrost o 7 w stosunku do końca 2020 roku.

Średnie dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 16 320 boe w IV kw. (-10% r/r). W 2021 roku średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego wynosiło 17,3 tys. boe. Oczyszczony wynik EBTDA LIFO segmentu wydobywczego wyniósł 1,22 mld zł wobec 0,47 mld zł w poprzednim roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu notowań gazu ziemnego i ropy na światowych rynkach.

Nakłady inwestycyjne koncernu w IV. kw. wyniosły 356 mln zł, w tym 270 mln zł w segmencie produkcji i handlu, a 86 mln zł w segmencie wydobywczym, w porównaniu do 230 mln zł (odpowiednio 155 mln zł i 75 mln zł) rok wcześniej.

W całym 2021 r. capex wyniósł 1 048 mln zł, w tym 645 mln zł w segmencie produkcji i handlu, a 403 mln zł w segmencie wydobywczym, wobec 842 mln zł (odpowiednio 457 mln zł i 385 mln zł) w roku 2020.

"Po raz kolejny Lotos wygenerował wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które zbliżyły się do poziomu 2,9 mld zł. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległo zadłużenie finansowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dług netto osiągnął poziom 0,67 mld zł wobec 1,93 mld zł na dzień 31 grudnia 2020 roku, a wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA spadł do poziomu 0,16x w porównaniu do 1,42x na koniec 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 3 212 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 146 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33 123,6 mln zł w porównaniu z 20 908,6 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA LIFO za 2021 r. wyniósł 4,23 mld zł wobec 1,36 mld zł rok wcześniej, tj. był wyższy o 212%, w tym: wynik EBITDA segmentu wydobywczego wrósł o 160,5% r/r do 1,22 mld zł, głównie z powodu wyższych cen ropy (69% r/r) i gazu (390% r/r) pomimo spadku wolumenu wydobycia (o -14,6% r/r), wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wzrósł o 234% r/r do 3,02 mld zł, głównie wzrastającego popytu i znacznego wzrostu cracków dla kluczowych produktów naftowych (113% dla benzyny, 65% r/r dla paliwa lotniczego), pomimo spadku średniej marży dla oleju napędowego (o 11% r/r)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2021 r. wyniósł 2 519,9 mln zł wobec 881,4 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)