Ogłoszona oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony kilkudziesięciu podmiotów, w tym również pochodzących z zagranicy, m.in. z Wielkiej Brytanii czy Czech. W najbliższych dniach z poszczególnymi inwestorami będą zawierane umowy objęcia akcji oraz podejmowane działania w celu zarejestrowania nowej emisji, podkreślono.

"Zaraz po podpisaniu umowy planowania akcji, uruchomiliśmy proces budowania księgi popytu na akcje serii E, który dzisiaj z sukcesem zakończyliśmy. Wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji. Cieszy nas wysokie zainteresowanie ofertą nie tylko wśród akcjonariuszy, lecz również nowych inwestorów. Dziękujemy naszym inwestorom za zaufanie i wsparcie przyspieszenia transformacji energetycznej. Pozyskane z emisji 3,2 mld zł wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na realizację naszych planów inwestycyjnych" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zdecydowało 6 kwietnia 2022 r. o emisji akcji serii E. Zgodnie z przyjętą uchwałą emisja kierowana jest do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku emisji PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza pozyskać prawie 3,2 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Akcjonariusze PGE zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 3 197,29 mln zł do 19 183,75 mln zł poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

PGE podała wcześniej, że podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną w związku z planowaną emisją nowych akcji serii E. W umowie Skarb Państwa wyraził wolę objęcie nie więcej niż 373 952 165 akcji serii E za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji w łącznej wysokości nie większej niż 3 197 291 010,75 zł.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)