Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 7,85 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,03 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 229,64 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie grupa wypracowała przychody w wysokości 179 mln zł, tj. o 50,6 mln zł (-22%) niższe r/r. Spadek przychodów jest w ocenie spółki przede wszystkim pochodną harmonogramów robót budowlanych, które zostały ułożone tak, że w pierwszych miesiącach br. Onde realizowało i rozliczyło mniej prac niż w tym samym okresie rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2022 r. grupa odnotowała także presję kosztową, będącą m.in. pochodną dynamicznie rosnących cen materiałów budowlanych, których zrekompensowanie nie było możliwe ze względu na zakontraktowane z góry wynagrodzenie netto grupy z tytułu realizacji projektów budowlanych. W I kwartale br. nastąpiło też rozliczenie końcowe kilku projektów co spowodowało niższą rentowność na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dodatkowo o niecałe 2,0 mln zł (24,1% r/r) wzrosły koszty ogólnego zarządu. To wynik zimowego przestoju oraz wyższa w ujęciu nominalnym niż w analogicznym okresie 2021 r. opłata poniesiona na rzecz podmiotu dominującego (0,9% wartości wystawionych faktur sprzedażowych), podano także.

"W wyniku wspomnianych wyżej przyczyn zaraportowany wynik EBITDA osiągnął poziom 2,8 mln zł i był o 19,2 mln zł (87,1%) niższy niż oczyszczony wynik wypracowany w analogicznym okresie 2021 r. Niższe były także zysk operacyjny i zysk netto, które wyniosły odpowiednio 1 mln zł i 16 tys. zł. Także wskaźniki marżowości w okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 r. uległy zmniejszeniu. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,9% (spadek o 5,1 pkt proc. r/r). Sytuacja finansowa grupy jest niezmienne bardzo dobra. Na koniec marca 2022 r. posiadała ona środki pieniężne w wysokości 47,4 mln zł oraz dostępne linie kredytowe i gwarancyjne o wartości 690,8 mln zł oraz 14 mln euro z przeznaczeniem na akredytywę - zapewniające elastyczność w prowadzeniu działalności. Wartość zadłużenia grupy na koniec okresu wyniosła 33,7 mln zł" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 0,2 mln zł wobec 11,92 mln zł straty rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)