Strata operacyjna wyniosła 90,16 mln zł wobec 288,39 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 338,98 mln zł w 2020 r. wobec 1 440,77 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1 338 982 tys. zł, które zmniejszyły się o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2020 roku zmniejszył się o 12% i osiągnął wartość 1 327 676 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaży Grupy w 2020 roku osiągnął wartość 11 306 tys. zł, co stanowi wzrost o 82 213 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym wartość wyniosła -70 907 tys. zł. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła 0,8% wobec -4,9% w okresie porównywalnym" - czytamy w raporcie.

"Czynnikiem mającym dodatni wpływ na wynik brutto ze sprzedaży w omawianym okresie w Grupie Trakcja była sytuacja w litewskiej Grupie Kauno Tiltai, która w 2020 roku wypracowała wynik brutto ze sprzedaży w wysokości 29 450 tys. zł, co stanowi wzrost o 20 181 tys. zł w stosunku do 2019 roku. Główny wpływ na to miał znacznie wyższy niż w 2019 roku portfel zamówień, z którym Grupa Kauno rozpoczęła 2020 rok oraz mniejszy niż w roku poprzedzającym udział niskomarżowych projektów pozyskanych w latach 2016-2017" - czytamy dalej.

Grupa zakończyła 2020 rok stratą z działalności operacyjnej w kwocie 90 163 tys. zł, co oznacza poprawę wyniku z działalności operacyjnej o 198 227 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym to strata wyniosła 288 390 tys. zł. Na wzrost wyniku z działalności operacyjnej wpływ miało m.in. utworzenie przez jednostkę dominującą odpisu aktualizującego wartość firmy w wysokości -38 735 tys. zł, obciążającego wynik 2020 roku, podano również.

Grupa za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zanotowała stratę brutto w wysokości 119 858 tys. zł, co oznacza polepszenie wyniku o 193 511 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym to Grupa osiągnęła stratę brutto w wysokości 313 369 tys. zł. Grupa Trakcja osiągnęła stratę netto za 2020 rok w kwocie 109 986 tys. zł. Strata netto Grupy zmniejszyła się o 61% w porównaniu do 2019 roku.

"Mijający rok stanowił wielkie wyzwanie dla naszej Grupy. Był to okres z jednej strony naznaczony skutkami globalnej pandemii wirusa COVID-19, z drugiej zaś czas wytężonej pracy podmiotów z Grupy Trakcja. Emanacją tego wysiłku jest realizacja pierwszego etapu procesu restrukturyzacji oraz poprawienie sytuacji finansowej Grupy. W procesie restrukturyzacji otrzymaliśmy wsparcie od ekspertów z ARP Restrukturyzacje Sp. o.o. z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Szeroko zakrojony plan naprawczy objął przebudowę struktury organizacji oraz aktualizację i optymalizację procedur i procesów w całej Grupie. Ten skok jakościowy podzieliliśmy na 94 kluczowe inicjatywy, z których zakończyliśmy 59. Efekty ich realizacji są dostrzegalne i mierzalne, w szczególności w zakresie poprawy wydajności i redukcji kosztów" - napisał prezes Marcin Lewandowski w liście do akcjonariuszy.

"Istotnym osiągnięciem minionego roku było zakończenie pierwszej rundy finansowania, na którą składała się emisja akcji, obligacji i pozyskanie nowego finansowania dłużnego. Ze względu na sytuację pandemiczną, cała branża budowlana ma status branży podwyższonego ryzyka, co oznacza, że dostęp do instrumentów wadialnych, gwarancji należytego wykonania czy gwarancji spłaty zaliczki, jest utrudniony. Skutkuje to ograniczoną możliwością napędzania naszej produkcji. Obecnie jednostka dominująca prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi i kluczowymi akcjonariuszami w zakresie drugiej rundy finansowania" - wskazał prezes.

Ocenił, że grupa utrzymała satysfakcjonujący poziom pozyskania nowych kontraktów, w ramach odpowiednio zdywersyfikowanego portfela zamówień, co potwierdziło zasadność przyjęcia strategicznych założeń dotyczących kierunków rozwoju grupy.

"Zaawansowany proces restrukturyzacyjny i dobre decyzje biznesowe tworzą solidne podwaliny do dalszej działalności Grupy, przyczyniając się do ogólnej poprawy sytuacji naszych spółek na rynku krajowym i zagranicznym. Jestem przekonany, że kontynuacja działań realizowanych w oparciu o zoptymalizowane procesy, przy wykorzystaniu efektów dywersyfikacji działalności podmiotów z Grupy Trakcja, przy założeniu pozytywnego zakończenia drugiej rundy finansowania, mogą zapewnić warunki do dalszego rozwoju grupy" - zakończył Lewandowski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 70,48 mln zł wobec 249,68 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą.

(ISBnews)