Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, w latach 2018-2020 aktywność innowacyjną wykazało 36,7 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 33 proc. przedsiębiorstw usługowych.

"Jest to najlepszy wynik od 10 lat. Oznacza to, że tyle przedsiębiorstw wprowadziło w tym czasie przynajmniej jedną innowację produktową lub biznesową albo realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny" - zaznaczył Krystian Łukasik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Przedstawiciel PIE zwrócił uwagę, że w porównaniu do lat 2017-2019 udział firm aktywnych innowacyjnie wzrósł o 15 punktów procentowych w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych oraz o 19,3 punktów proc. w przypadku przedsiębiorstw usługowych. "Jest to najwyższy wynik w ostatnich latach" - stwierdził.

Odnosząc się do poniedziałkowych danych GUS, Łukasik zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwa usługowe wydają coraz więcej na działalność innowacyjną. Nakłady na innowacje poniesione w 2020 r. w przedsiębiorstwach usługowych wyniosły 18,4 mld zł. W roku 2018 było to 13,1 mld zł. Natomiast wydatki na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych na przestrzeni dwóch lat (2018-2020) spadły o 3 mld zł i sięgają obecnie 20,4 mld zł.

Reklama

"Mimo tego spadku odsetek firm przemysłowych, które w latach 2018-2020 wdrożyły chociaż jedną innowacje wzrósł o 12,5 pkt. proc. w por. do lat 2017-2019" - podkreślił ekspert PIE. Dodał, że "większy skok" zanotowały firmy usługowe – wzrost o 18,9 pkt. proc. W przypadku obu typów przedsiębiorstw częściej wdrażane były innowacje procesów biznesowych niż innowacje produktowe - dodał.

Według GUS największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały duże jednostki - o liczbie pracujących 250 osób i więcej. "Zarówno w usługach, jak i w przemyśle, to właśnie duże przedsiębiorstwa najczęściej wdrażały innowacje procesów biznesowych (odpowiednio 58,1 proc. oraz 61,1 proc.)" - zauważył Łukasik.

Przedsiębiorstwa usługowe, jak dodał, najczęściej skupiały się na rozwijaniu nowych lub ulepszaniu zasad działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem. Natomiast przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej koncentrowały się na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących metod wytwarzania wyrobów.

PIE zwrócił uwagę, że najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi okazały się te zajmujące się wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (62,5 proc. firm z tej kategorii wdrożyło innowacje), a najmniej produkcją odzieży (21,6 proc.). W przypadku firm usługowych najbardziej innowacyjny jest sektor ubezpieczeń, reasekuracji oraz funduszy emerytalnych (85,1 proc.), a najmniej transport lądowy oraz transport rurociągowy (20,2 proc.) - zaznaczono.