"Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale -246,9 mln zł. Wśród jego głównych determinantów można wymienić dodatkowy odpis aktualizujący w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19 w wysokości 90 mln zł" - podał bank w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 256,11 mln zł wobec 232,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 9,5 mln zł wobec 23,78 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 51,26 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Reklama

"W II kwartale 2020 roku Getin Noble Bank podejmował intensywne działania mające na celu minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 m.in. poprzez dalszą optymalizację kosztów operacyjnych oraz skuteczną obniżkę kosztu finansowania. Bank zainicjował również projekt transformacji digital, który jest odpowiedzią na zmieniający się model zachowania klientów oraz obecne warunki rynkowe. Ponadto, dzięki skutecznym procedurom oraz zaangażowaniu całej organizacji, bank sprawnie dostosował się do wyzwań operacyjnych związanych z COVID-19, przy zachowaniu pełnej ciągłości działania oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i pracownikom" - czytamy także.

W I-II kw. 2020 r. bank miał 356,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 246,28 mln zł straty rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek wyniósł 540,7 mln zł i był wyższy w stosunku do porównywalnego okresu 2019 roku o 86,8 mln zł (tj. o 19,1%), przy spadku w tym samym okresie poziomu aktywów o 5,2%. Wzrost wyniku odsetkowego to efekt spadku kosztów z tytułu odsetek o 201,6 mln zł (tj. o 32,5%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 114,8 mln zł (tj. o 10,7%). W pierwszym półroczu 2020 roku przychody odsetkowe banku zostały zmniejszone o kwotę 21,0 mln zł z tytułu rozliczeń wynikających z decyzji TSUE z września 2019 roku, dotyczącej zwrotów części pobranych prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumenckich" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 20,3 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku o 15,2 mln zł (tj. o 42,9%) - spadek wyniku z tytułu prowizji związany był przede wszystkim ze spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych, co bezpośrednio wynikało z wpływu pandemii COVID-19 na zachowania klientów oraz wolumeny sprzedaży produktów inwestycyjnych, podano także.

Koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 443,4 mln zł i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 230,4 mln zł (tj. o 108,1%).

Bank podał, że wzrost kosztów odpisów nastąpił przede wszystkim w grupie kredytów i pożyczek hipotecznych (wzrost o 139 mln zł częściowo będący efektem osłabienia się kursu PLN/CHF) oraz w grupie kredytów i pożyczek firmowych (wzrost o 50,7 mln zł - w I półroczu 2019 roku dokonano rozwiązania 39,2 mln zł odpisów na portfel kredytów i pożyczek firmowych); w ramach utworzonych odpisów ujęto w czerwcu kwotę 90 mln zł odpisów zawiązanych z uwagi na wysoką niepewność co do wpływu trwającej pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, zachowanie klientów oraz tym samym portfeli kredytowych.

Koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG) wyniosły 386,9 mln zł i spadły o 41,5 mln zł, tj. o 9,7% w skali roku. Grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu Naprawy aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych,

"Koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosły 95,7 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 45,4 mln zł, jak i koszt składek na fundusz gwarantowania depozytów za I półrocze 2020 roku w kwocie 50,4 mln zł. W stosunku do I półrocza 2019 roku jest to poziom wyższy o 3,2 mln zł (spadek składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku o 23,1 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kwartalnych składek na fundusz gwarantowania depozytów łącznie w I półroczu o 26,2 mln zł)" - czytamy także.

Koszty ryzyka prawnego kredytów walutowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 11,4 mln zł - grupa nie odnotowała tego rodzaju kosztów w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

Bank podał, że wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku wyniosła 2,9 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 20,4%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 42,9% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 30,1% łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 27,1% łącznej sprzedaży kredytowej banku.

"W segmencie kredytów detalicznych oraz wykupu wierzytelności leasingowych sprzedaż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wyniosła 2 mld zł (poziom o 0,4 mld zł, tj. o 15,7% niższy niż w analogicznym okresie 2019 roku), natomiast w segmencie oferty bankowości dla przedsiębiorstw, deweloperów oraz jednostek samorządu terytorialnego w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wartość sprzedaży kredytów wyniosła 0,9 mld zł odnotowując 29,6% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku" - czytamy dalej.

Na koniec II kwartału 2020 roku Bank osiągnął 60-proc. poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami.

"W związku z pandemią COVID-19 i oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego bank dokonał odpisu aktualizującego w wysokości 90 mln zł. Warto jednak zauważyć, że z pominięciem zdarzeń jednorazowych związanych z efektami pandemii, koszt ryzyka utrzymał się na poziomie z I kwartału br. W celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami pandemii dla jakości portfela kredytowego bank aktywnie wprowadzał zmiany w strategiach i politykach ryzyka kredytowego, jak również dla poszczególnych produktów. Ponadto, bank obserwuje obecnie wysoką dyscyplinę płatniczą wśród klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat. Na koniec czerwca bieżącego roku skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,7%, a CET1/T1 7,3%" - czytamy także w komunikacie.

W I półr. 2020 poziom akwizycji ROR wyniósł łącznie 58,1 tys. szt. a liczba prowadzonych rachunków ROR wyniosła na koniec I półrocza 2020 roku 1,1 mln szt. tj. o 1,5% więcej w relacji do stanu na koniec 2019 roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 351,98 mln zł wobec 235,4 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.