W samym październiku 2020 roku zysk wynosił 760 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosły 56 mld zł, co oznacza spadek o 5,9 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 29,08 mld zł, spadając rdr o 0,2 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 roku 9,97 mld zł, rosnąc rdr o 30,4 proc.

>>> Polecamy: Media: Niemcy wiedzą jak obejść sankcje USA nałożone na budowniczych Nord Stream 2