Przychody odsetkowe w okresie 12 miesięcy 2020 r. wyniosły 56,36 mld zł (spadek o 14,4% r/r), zaś koszty odsetkowe - 9,55 mld zł (spadek o 43,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 7,2% r/r do 19,4 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 4% r/r do 4,56 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-grudniu ub.r. zmniejszyły się o 0,4% r/r do 34,53 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 11,77 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2020 r. (wzrost o 29,8% r/r), podał także bank centralny.