"Zysk netto za czwarty kwartał, po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych w CHF, byłby najwyższy w całym ubiegłym roku. Pokazuje to konsekwencję w odbudowie rentowości na przestrzeni pandemicznego 2020 roku. Wskaźnik koszty/dochody na porównywalnej bazie znalazł się w 2020 r. na poziomie 42,6%" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 205,16 mln zł wobec 1 418,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 656,3 mln zł wobec 654,63 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,15% w IV kw. 2020 r. wobec 2,89% w IV kw. 2019 r. W całym roku marża odsetkowa wyniosła 2,45% i była niższa o 42 pb w skali roku.

Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 10% w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że jest to efekt odbicia opłat za zarządzanie aktywami i usługi brokerskie dzięki poprawie nastrojów rynkowych i większej aktywności klientów, wzrostu prowizji walutowych w efekcie większej liczby transakcji w segmentach detalicznym i korporacyjnym. Na wynik prowizyjny z kart wpływa także przechodzenie z transakcji gotówkowych na bezgotówkowe.

Dochody z działalności operacyjnej wyniosły 1 892 mln zł w IV kw. wobec 2 199 mln zł rok wcześniej.

Koszty operacyjne z wyłączeniem BFG wyniosły 831 mln zł w IV kw. i były niższe o 3,9% w skali roku.

Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 194,65 mld zł na koniec IV kw. 2019 r.

W całym 2020 r. bank miał 1 101,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 165 mln zł zysku rok wcześniej.

"Największy wpływ na dynamikę zysku w ujęciu rocznym miało ostrożnościowe podejście w zakresie odpisów kredytowych związane z COVID-19 w kwocie 830 mln zł brutto oraz na ryzyko prawne związane z portfelem we frankach szwajcarskich w kwocie 319 mln zł. Po wyłączeniu powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, dynamika zysku netto w całym 2020 roku wyniosła -3,3% w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w 2020 r. wyniosły 7 812,8 mln zł i były niższe o 5,7% od dochodów osiągniętych w 2019 r., głównie z powodu negatywnego wpływu sytuacji ekonomicznej w tym obniżek stóp procentowych oraz niższej transakcyjności klientów.

- Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w 2020 r. wyniósł 5 202 mln zł i był niższy o 266,0 mln zł tj. 4,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2019 r., głównie z powodu negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych

- Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2020 r. wyniósł 2 433,7 mln zł i był niższy o 100 mln zł tj. 3,9% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2019 r., głównie z powodu niższej aktywności klientów w sytuacji pandemicznej co przełożyło się na niższe prowizje na działalności kartowej, funduszach inwestycyjnych oraz kredytach.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 r. wyniosły 3 848,9 mln zł i były niższe o 142,9 mln zł, tj. 3,6% niż w 2019 r. Bank podał, że koszty z działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw restrukturyzacyjnych w 2020 r. wyniosły 3 333,2 mln zł i były niższe o 3,4% r/r, znacznie poniżej inflacji oraz pomimo kosztów ponoszonych na inwestycje w transformację operacyjną i cyfryzację oraz dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z pandemią koronawirusa. Nominalnie koszty były niższe o 69,2 mln zł tj. 2% w porównaniu do kosztów osiągniętych w 2019 r." - czytamy w raporcie.

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 r. wyniosły 380,9 mln zł i były niższe o 73,8 mln zł niż w 2019 r.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 1 578,4 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9.

"Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związane z pandemią koronawirusa COVID-19, zostały utworzone na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r. i oszacowane w wysokości około 830 mln zł brutto" - czytamy także.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w 2020 r. wyniósł 660,6 mln zł i był wyższy o 69,2 mln zł, tj. 11,7% niż w 2019 r. ze względu na wzrost aktywów grupy.

Bank podał, że na marżę odsetkową netto w IV kw. 2020 wpłynął efekt obniżek stóp procentowych, częściowo rekompensowany przez repricing kredytów i depozytów. Bank notuje miesięczną poprawę NIM od momentu osiągnięcia najniższego poziomu w październiku 2020 r.

W 2020 r. koszty ryzyka wyniosły 99 pb, z czego 52 pb stanowiły ostrożnościowe rezerwy zawiązane w związku z COVID-19 (830 mln zł brutto - najwięcej w sektorze bankowym w Polsce). Pokrycie rezerwami na koniec ubiegłego roku wyniosło 85%. Bank podał, że zdecydowana większość klientów, którzy skorzystali z wakacji kredytowych, wróciła do regularnych spłat kredytów.

RoE wyniosło 4,5% w 2020 r. przy zachowaniu silnej pozycji kapitałowej (TCR 18,7%, T1 16,7%)

"Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii postawiliśmy na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Uważam, że pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin minionego roku. W 2021 rok wchodzimy z mocnym bilansem oraz dużym apetytem na przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie potencjału, jaki zbudowaliśmy w zeszłym roku. Chcemy możliwe najpełniej wykorzystać prognozowane ożywienie gospodarcze do rozwoju i dalszej odbudowy rentowności. Nowa strategia, którą niedługo zaprezentujemy będzie wpisywać się w to podejście" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 18,7% na koniec grudnia 2020 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 81,3%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy" - podkreślono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 126,4 mln zł wobec 2 247,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)