"Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2020 r. wyniosły 79 332,3 mln zł i były wyższe o 2 411,2 mln zł, tj. 3,1% niż na koniec grudnia 2019 r., w szczególności dzięki wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 6,1% r/r" - czytamy w raporcie.

Kredyty korporacyjne łącznie z nieskarbowymi papierami wartościowymi na koniec grudnia 2020 r. wyniosły 78 551,5 mln zł i były niższe o 1,7% w porównaniu do końca grudnia 2019 r., jednak ze wzrostem notowanym w segmencie średnich przedsiębiorstw (4,5% r/r) oraz rosnącymi należnościami leasingowymi, podano także.

Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych netto wyniosła 3,1 mld zł, z czego sprzedaż za pośrednictwem kanałów zdalnych przekroczyła 1 mld zł netto. W ujęciu ilościowym co druga pożyczka sprzedawana jest w procesach zdalnych.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 8,1 mld zł w 2020 roku. Portfel tych kredytów wzrósł o 6% r/r do 61 mld zł na koniec ub. roku.

"Utrzymując wysokie tempo wzrostu skali banku (+15% r/r) koncentrowaliśmy się na wzroście w segmentach najbardziej odpornych na dekoniunkturę, takich jak detaliczne produkty hipoteczne, a także kredytach z gwarancjami w ramach programów publicznych w ramach finansowania przedsiębiorstw (blisko dwie-trzecie sprzedaży w segmencie MŚP). Jednocześnie ostrożnie podchodziliśmy do nowego finansowania w segmentach najbardziej narażonych na zmienność warunków ekonomicznych, takich jak detaliczne pożyczki gotówkowe" - napisał prezes Leszek Skiba w liście do akcjonariuszy.

Relacja należności z utratą wartości (koszyk 3) do wartości brutto należności na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 5,4% wobec 5,2% rok wcześniej.

Bank otworzył 409 tys. nowych rachunków w ubiegłym roku. W 2020 roku, 26% rachunków dla klientów indywidualnych zostało zainicjowanych online, co oznacza wzrost 4x w porównaniu do 2019 roku, a w najlepszych miesiącach w ten sposób założone zostało nawet co trzecie konto.

"Trzeci rok z rzędu odnotowaliśmy akwizycję nowych klientów na poziomie przewyższającym nasze strategiczne ambicje. Było to możliwe m.in. dzięki kolejnym innowacjom, takim jak aplikacja mobilna PeoPay Kids dla najmłodszych klientów i ich rodziców" - napisał także prezes.

Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao przekroczyła 2 mln osób na koniec 2020 r. Co druga pożyczka gotówkowa została w ubiegłym roku sprzedana zdalnie, podano w komunikacie.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2020 r. wyniosły 186 649,8 mln zł i były wyższe o 20 374,1 mln zł tj. 12,3% niż na koniec grudnia 2019 r. z wolumenami depozytów korporacyjnych rosnącymi o 10,2% r/r i detalicznych rosnącymi o 15,3% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie.

Na koniec 2020 roku łączny wolumen depozytów klientów detalicznych wyniósł 107,2 mln zł i był o 18,6% wyższy w porównaniu do 2019 roku.

Bank zwiększył udział w rynku depozytów gospodarstw domowych do 11,34% w grudniu 2020 roku z 10,64% w grudniu 2019 roku.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2020 r. wyniosły 19 347,8 mln zł i były niższe o 10,4% r/r. Spadek nastąpił głównie w marcu i był spowodowany sytuacją pandemiczną w kraju i zagranicą. Środki z umorzeń funduszy w dużej mierze zostały ulokowane w depozytach bankowych.

Bank podał, że w 2020 r. rozwijał współpracę z Grupą PZU w zakresie rozszerzania oferty ubezpieczeń dostępnych w banku, w tym w szczególności o produkty "stand alone", które uzupełniają ofertę ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi. W 2020 roku wysokość zebranej składki w produktach dostarczanych przez PZU była blisko 2-krotnie wyższa w porównaniu z 2019 rokiem.

W ramach działań assurbanking realizowanych m.in. w oddziałach PZU, pozyskano 30% więcej klientów w porównaniu z 2019 rokiem, podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)