Reklama

"W sprawozdaniach finansowych za 2020 rok bank ujmie następujące zdarzenia, które miały miejsce po publikacji raportu bieżącego nr 6/2021 z 17 lutego 2021 r. z informacją o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych grupy banku za 2020 rok:

1. potwierdzony uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 r. zamiar zawierania przez bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych, skutkuje zmianami w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego, co zwiększy jego koszty o około 5,6 mld zł;

2. przedłużający się okres ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz jego wpływ na sytuację finansową klientów banku skutkować będzie zwiększeniem kosztów ryzyka kredytowego o około 0,3 mld zł.

Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe PKO BP za 2020 rok zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)