"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2021 r. wyniósł 245,6 mln zł i był wyższy o 58,7 mln zł, tj. 31,4% r/r, głównie dzięki niższym odpisom z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (wyższe odpisy związane z pandemią COVID-19 utworzone w marcu 2020) oraz niższym kosztom działania (dzięki niższym składkom i wpłatom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny)" - czytamy w raporcie.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, grupa zwiększyła działalność komercyjną, aktywnie wspierała klientów w utrzymaniu płynności finansowej oraz koncentrowała się na dalszej poprawie efektywności kosztowej, digitalizacji i automatyzacji procesów oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych, czytamy dalej.

Reklama

"Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 333,6 mln zł wobec 1 428,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 615,86 mln zł wobec 614,39 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 1 333,6 mln zł i był niższy o 94,7 mln zł tj. 6,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2020 r., głównie z powodu negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych, wsparty przez wynik z tytułu odsetek na aktywach przejętych od Idea Bank S.A. Zaobserwowano odbicie trendu marży odsetkowej, która wzrosła o 14 bps w stosunku do poprzedniego kwartału (spadek - 59 bps r/r)" - czytamy w raporcie.

"Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 615,9 mln zł i był na poziomie wyniku osiągniętego w I kwartale 2020 r., głównie dzięki dostosowaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych i pozytywnemu sentymentowi na rynkach kapitałowych, kompensującej negatywny wpływ niższej aktywności klientów w pandemii (głównie przekładającej się na niższe prowizje na działalności kartowej), oraz negatywny wpływ zmian regulacyjnych w obszarze funduszy inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 247,19 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 233,22 mld zł na koniec 2020 r.

"W dniu 3 stycznia 2021 roku bank przejął przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z wyłączeniami, w wyniku zastosowania przez BFG instrumentu przymusowej restrukturyzacji w dniu 30 grudnia 2020 r., co ma wpływ na porównywalność wyników w ujęciu r/r. Wolumen kredytów w wartości nominalnej przejętych z przedsiębiorstwem Idea Bank S.A. na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 10 212,3 mln zł, co stanowi 4,1% sumy bilansowej grupy" - wskazano też w raporcie.

Działania komercyjne w połączeniu z realizacją synergii w zakresie portfela ex-Idea Banku pozwoliły Pekao wyraźnie zwiększyć marżę odsetkową. Wzrosła ona kwartał do kwartału o 14 punktów bazowych do 2,3%, podano w komunikacie.

"Działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej przyniosły skutek w postaci spadku łącznych kosztów operacyjnych w warunkach porównywalnych w ujęciu rok do roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w I kw. 2021 r. wyniosły 1 247,2 mln zł i były niższe o 3,1 mln zł, tj. 0,2% niż w I kwartale 2020 r. Składki i wpłaty na BFG w I kw. 2021 r. wyniosły 203,4 mln zł i były niższe o 47,3 mln zł niż w I kwartale 2020 r.

"Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. osiągnięty w I kwartale 2021 r. wyniósł 176 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie 2020 r. o 46,8% r/r, głównie z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 w I kwartale ubiegłego roku. Koszt ryzyka w I kwartale 2021 r. wyniósł 0,41%" - napisano także w materiale.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w I kw. 2021 r. wyniósł 175,5 mln zł i był wyższy o 19 mln zł, tj. 12,1% niż w I kw. 2020 r. ze względu na wzrost aktywów grupy.

Wskaźnik koszty/dochody, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, znalazł się na poziomie 46,2%.

Zwrot na średnim kapitale (ROE) nominalnie wyniósł 3,9% w I kw. br. wobec 3,2% rok wcześniej, zaś z liniowym rozkładem BFG - odpowiednio: 5,9% wobec 5,8%.

Zwrot z aktywów (ROA) wyniósł 0,4% w I kw. br., bez zmian r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 166,95 mln zł wobec 113,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)