Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 339,45 mln zł wobec 1 365,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 672,75 mln zł wobec 567,85 mln zł rok wcześniej.

"Marża odsetkowa osiągnięta w II kw. 2021 r. wyniosła 2,29% i była wyższa o 0,14 pkt proc., od marży osiągniętej w IV kwartale 2020 r. dzięki działalności komercyjnej oraz pozytywnemu wpływowi aktywów przejętych od Idea Banku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Aktywa razem banku wyniosły 243,09 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 233,22 mld zł na koniec 2020 r.

W I-II kw. 2021 r. bank miał 850,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 546,05 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszej połowie 2021 roku zysk netto Banku Pekao był o blisko 60% wyższy niż w pandemicznym pierwszym półroczu 2020 r. oraz przekroczył poziom z okresu przed pojawieniem się wirusa - i to pomimo niższych stóp procentowych. Na taki rezultat złożyło się wyraźne ożywienie gospodarcze, dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla firm, a także dalsza optymalizacja działalności i niższe koszty ryzyka. Wiodący na rynku profil ryzyka i silna pozycja kapitałowa pozwolą na wypłacenie w tym roku najwyższej dywidendy w sektorze bankowym" - czytamy w komunikacie banku.

Dochody z działalności operacyjnej grupy I półroczu 2021 r. wyniosły 4 132,7 mln zł i były wyższe o 0,9% od dochodów osiągniętych w I półroczu 2020 r., głównie dzięki wynikowi pozaodsetkowemu, którego wzrost skompensował negatywny wpływ obniżek stóp procentowych, podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 673,1 mln zł i był niższy o 120,7 mln zł tj. 4,3% r/r, głównie z powodu negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych.

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I półr. wyniósł 1 288,6 mln zł i był wyższy o 106,4 mln zł tj. 9% w skali roku. Wzrost ten nastąpił głównie dzięki dostosowaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych i pozytywnemu sentymentowi na rynkach kapitałowych, kompensującym negatywny wpływ niższej aktywności klientów w pandemii (głównie przekładającej się na niższe prowizje na działalności kartowej), oraz negatywny wpływ zmian regulacyjnych w obszarze funduszy inwestycyjnych.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I poł. 2021 r. wyniosły 2 215,3 mln zł i były wyższe o 90,2 mln zł, tj. 4,2% r/r.

"Koszty z działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów przejętego przedsiębiorstwa Idea Bank w I poł. 2021 r. były wyższe o 1,3% r/r, znacznie poniżej inflacji, pomimo kosztów ponoszonych na inwestycje w transformację operacyjną i cyfryzację. Dynamika kosztów utrzymywała się zgodnie z założeniami strategii" - czytamy także.

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I poł. 2021 r. wyniosły 232,2 mln zł i były niższe o 61,6 mln zł w skali roku.

Wskaźnik koszty / dochody w I półroczu 2021 r. wyniósł 48% i był o wyższy o 3,3 pkt proc. r/r.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I poł. 2021 r. wyniósł 367,9 mln zł i był o 54,3% niższy r/r, głównie z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 w ubiegłym roku.

Koszty ryzyka wyniosły 0,43% w I poł. br i były niższe o 0,58 pkt proc. w skali roku.

"Wskaźnik ROE w II kwartale 2021 r. znalazł się na poziomie około 9$, przybliżając bank do założonej w strategii wartości. Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%. W drugim kwartale 2021 r. znalazł się on na poziomie 45%, a więc 2 punkty procentowe niższym niż w przedpandemicznym okresie dwa lata wcześniej" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość. Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku. Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą. Można powiedzieć, że już dziś, pomimo pandemii, zrobiliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii w zakresie wzrostu, efektywności i cyfryzacji. Mimo stałych inwestycji w rozwój, nasza silna pozycja kapitałowa i płynnościowa pozwala nam na wypłatę dywidendy na bardzo dobrym poziomie" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 891,07 mln zł wobec 605,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)