Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację dynamicznego odbicia wyników finansowych Banku Pekao, skonsolidowany zysk netto był o 70% wyższy r/r, co było zasługą wzrostów we wszystkich strategicznych segmentach działalności banku, w tym wolumenów i sprzedaży kredytów dla wszystkich grup klientów, a także obniżki kosztów operacyjnych, podkreślił bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 387,06 mln zł wobec 1 203,05 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 703,66 mln zł wobec 595,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Marża odsetkowa osiągnięta w III kwartale 2021 r. wyniosła 2,34% i była wyższa o 0,19 pkt proc., od marży osiągniętej w IV kw. 2020 r., dzięki działalności komercyjnej oraz pozytywnemu wpływowi aktywów przejętych od Idea Banku, podał bank w sprawozdaniu zarządu. W III kw. ub. roku marża odsetkowa netto wyniosła 2,6%.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 178,14 mln zł w III kw. wobec 277,39 mln zł rok wcześniej.

Koszty ryzyka w III kw. wyniosły 0,42% wobec 0,91% rok wcześniej. W III kwartale 2021 r. Grupa utworzyła dodatkowo 41,9 mln zł odpisów na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 942,08 mln zł w III kw. w porównaniu z 878,21 mln zł rok wcześniej.

"Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%. W trzecim kwartale 2021 r. znalazł się on na poziomie 43,4% w porównaniu do 45,4% kwartał wcześniej" - czytamy dalej.

Koszty/dochody (łącznie z kosztami BFG) wyniósł 50,1% w III kw. wobec 50,2% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 247,36 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 233,22 mld zł na koniec 2020 r.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 1 481,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 916,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto Grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w 3 kwartałach 2021 r. wyniósł 1 481,2 mln zł, tj. wrócił do poziomu wypracowanego w 3 kwartałach 2019 r. przed pandemią. Wynik ten był wyższy o 564,3mln zł, tj. 61,5% r/r." - podał także bank.

Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 3 kwartałach 2021 r. wyniosły 6 265,1 mln zł i były wyższe o 5,8% r/r, głównie dzięki wynikowi pozaodsetkowemu, którego wzrost skompensował negatywny wpływ obniżek stóp procentowych.

"Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w 3 kwartałach 2021 r. wyniósł 4 060,1 mln zł i był wyższy o 63,2 mln zł, tj. 1,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2020 r., pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 3 kwartałach 2021 r. wyniósł 1 992,3 mln zł i był wyższy o 215,0 mln zł, tj. 12,1% w porównaniu do wyniku osiągniętego w 3 kwartałach 2020 r., głównie dzięki dostosowaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych i pozytywnemu sentymentowi na rynkach kapitałowych, co kompensowało negatywny wpływ niższej aktywności klientów w pandemii (głównie przekładającej się na niższe prowizje na działalności kartowej) oraz negatywny wpływ zmian regulacyjnych w obszarze funduszy inwestycyjnych" - czytamy także.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe osiągnięty w 3 kwartałach 2021 r. wyniósł 546,1 mln zł i był niższy o 49,5% r/r, głównie z powodu stopniowej normalizacji odpisów w kierunku poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 3 kwartałach 2021 r. wyniosły 3 141,8 mln zł i były wyższe o 167,7 mln zł, tj. 5,6% r/r głównie z powodu kosztów integracji wynikających z przejęcia wydzielonej części Idea Banku, odbudowy zmiennych kosztów wynagrodzeń oraz rosnącej amortyzacji co jest związane z inwestycjami w transformację banku. Dynamika kosztów utrzymywała się zgodnie z założeniami strategii, podano także.

Wskaźnik koszty / dochody w 3 kwartałach 2021 r. wyniósł 46% i był o wyższy o 1,5 pkt proc. r/r

Podatek od niektórych instytucji finansowych wyniósł 532,5 mln zł i był wyższy o 37,6 mln zł, tj. 7,6% niż w 3 kwartałach 2020 r. ze względu na wzrost aktywów Grupy. Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 3 kwartałach 2021 r. wyniosły 259,3 mln zł i były niższe o 77,6 mln zł niż w 3 kwartałach 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1 442,61 mln zł wobec 931,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,6%, a Tier1 15,7%. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 81% i LCR w wysokości 247%" - napisano także w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)