"W I kwartale 2022 r. wypracowaliśmy zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w wysokości 907,2 mln zł. Wynik ten był wyższy o 661,6 mln zł, od wyniku osiągniętego w I kwartale 2021 r. głównie dzięki wyższym dochodom z działalności operacyjnej oraz niższemu wynikowi z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe, które ulegają stopniowej normalizacji w kierunku poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik ROE osiągnął poziom 15,3% wobec 3,9% rok wcześniej.

Reklama

"Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, nadal zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej oraz kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 069,09 mln zł wobec 1 333,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 704,99 mln zł wobec 615,86 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał był dla nas biznesowo bardzo dobry. Mocno zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy. Zauważalne było w pierwszym kwartale odreagowanie w kredytach dla firm, kontynuowaliśmy rozwój naszych cyfrowych kanałów, a koszty były utrzymane pod ścisłą kontrolą, co przełożyło się na skokowy wzrost zysku netto. W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym, zakładamy, że wkrótce zaktualizujemy strategiczne cele finansowe" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Bank zwrócił na wzrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 9%, a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 22%.

"Koszty operacyjne w I kw. 2022 były 6% niższe niż rok wcześniej, a skorygowane o wpływ rezerw na restrukturyzację zatrudnienia 3% wyższe, ale ich dynamika pozostała znacznie poniżej poziomu inflacji. Relacja koszty/dochody spadła w I kw. 2022 roku do 38,5% z 55,8% w I kw. 2021. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Aktywa razem banku wyniosły 271,88 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 250,57 mld zł na koniec I kw. 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 831,85 mln zł wobec 166,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)