Posiedzenie komisji poświęcone było informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od dnia jego powstania do chwili obecnej, którą przedstawiał w imieniu ministra właśnie Paweł Mirowski.

Program ten, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest przezeń realizowany w ścisłej współpracy z Wojewódzkimi Funduszami OŚiGW. Budżet programu, który będzie trwał do 2029 r., to 103 mld zł.

Reklama

Jak mówił senatorom Paweł Mirowski, Program przeszedł już kilka modyfikacji, m.in. w jego realizację zostały włączone jednostki samorządu terytorialnego w postaci gmin, w efekcie sieć dystrybucji programu została poszerzona na podstawie porozumień z gminami o 704 gminy. Celem jest - jak podkreślał - podpisanie porozumień z wojewódzkimi funduszami przez wszystkie gminy. Opisywał, że w urzędach gmin dedykowani pracownicy będą pomagali mieszkańcom składać wnioski. Utworzone zostaną także punkty konsultacyjne, które mają poprawić dostępność Programu.

Odpowiadając na uwagi senatorów, Mirowski przyznał, że Program w początkowej wersji wymagał zmian. "Nie zamierzamy tego negować" - powiedział.

"Myślę, że mogę się pokusić o stwierdzenie, że nie są to ostatnie zmiany, które są i będą wprowadzone w Programie, dlatego prowadzimy na bieżąco po pierwsze dyskusje z samorządami różnego szczebla , dyskusje z organizacjami pozarządowymi. Prowadzimy spotkania w sołectwach z mieszkańcami i włodarzami tych miejscowości, gdzie wsłuchujemy się w te głosy i wyciągamy wnioski" - poinformował. Jak mówił, wnioski te "będą prowadziły do tego, że z każdym rokiem, z każdym miesiącem funkcjonowania tego Programu będzie on prowadzony sprawniej".

Według Mirowskiego, dzięki realizacji programu Polska może stać się poważnym rynkiem prosumentów oraz wprowadzić modernizacje budynków w niespotykanej skali. Jak podkreślał, chodzi o ochronę środowiska i zdrowia, ale także tworzenie nowych miejsc pracy.

Wiceprezes NFOŚiGW przekazał także senatorom, że zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi aktualnie przyjętych do realizacji zostało 29 programów ochrony powietrza dla 38 stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Dodatkowo województwa określają na danym terenie w drodze uchwał sejmiku województwa dopuszczalne rodzaje i jakości paliw oraz standardy dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-komunalnym., czyli tzw. uchwały antysmogowe. Dotychczas realizowanych jest 19 takich uchwał na obszarze 13 województw.