Nowe strefy czystego transportu w miastach

Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewidują, że miasta o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców, na terenie których zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu zanieczyszczeń NO2, zobowiązane zostaną do ustanowienia strefy czystego transportu. Będą miały na to pół roku od przekazania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pierwszego sprawozdania, zawierającego informację o przekroczeniu norm.

Kolejny proponowany przepis nakłada obowiązek zakupu wyłącznie zeroemisyjnych autobusów dla komunikacji publicznej przez gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz podmioty, którym zlecono lub powierzono wykonywanie drogowych przewozów pasażerskich w ramach komunikacji miejskiej na obszarze gminy, w której liczba mieszkańców jest wyższa niż 100 tys. lub związku metropolitarnego.

Reklama

Usługi publiczne bez segregacji pojazdów

Projekt zakłada też zniesienie szeregu istniejących obecnie przepisów. Zniknąć ma obowiązek wykonywania, zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego z zapewnieniem odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przez samorządy liczące powyżej 50 tys. mieszkańców.

Zniknąć ma też obowiązek używania w komunikacji miejskiej określonego udziału autobusów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem w samorządach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Jak stwierdza się w uzasadnieniu, nałożone w 2018 r. obowiązki nie są realizowane ze względu na wysoki koszt zakupu i eksploatacji pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, który w wielu przypadkach przekracza możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów.

Warunki wypłat z Krajowego Planu Odbudowy

W Ocenie Skutków Regulacji ministerstwo klimatu zaznacza, że wprowadzenie tych przepisów realizuje dwa tzw. kamienie milowe - warunki wypłat pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Są to kamień milowy E1G: „Wejście w życie ustawy wprowadzającej obowiązek zakupu tylko niskoemisyjnych i zeroemisyjnych autobusów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców począwszy od 2025 r.”, oraz kamień milowy E1L dla części pożyczkowej KPO: „Wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego obowiązek tworzenia stref niskoemisyjnych dla wybranych najbardziej zanieczyszczonych miast”. Jak podkreśla się w OSR, terminy realizacji obu tych kamieni już upłynęły.(PAP)

wkr/ malk/