Przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 5 101 mln zł, w tym działalność zaniechana 45 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 524 mln zł, w tym z działalność zaniechana -16 mln zł straty. Zysk netto: 377 mln zł, w tym działalność zaniechana -15 mln zł straty, podano w komunikacie. EBITDA sięgnęła 1 006 mln zł, w tym z działalności zaniechanej 0 mln zł.

"EBITDA w podziale na segmenty:

- Dystrybucja: 728 mln zł

- OZE: 54 mln zł

- Wytwarzanie: 22 mln zł

- Sprzedaż: 238 mln zł

- Wydobycie: (39) mln zł" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 915 mln zł, w tym działalność zaniechana: 34 mln zł.

"W związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 września 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło" - wyjaśniono.

W okresie I-III kw. 2020 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 60 mln zł, w tym działalność zaniechana wygenerowała stratę wysokości 797 mln zł. Przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 15 287 mln zł, w tym działalność zaniechana wygenerowała 344 mln zł.

Dług netto na 30 września 2020 r. wyniósł 10 098 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2020 r. to 2,53x, podano także.

"Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I-III kwartał 2020 r.

- Dystrybucja energii elektrycznej: 36,94 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 35,76 TWh

- Produkcja energii elektrycznej brutto: 8,71 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,39 TWh

- Produkcja ciepła: 7,51 PJ

- Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 23,71 TWh

- Produkcja węgla handlowego: 3,59 mln ton

- Sprzedaż węgla handlowego: 2,97 mln ton

b) III kwartał 2020 r.

- Dystrybucja energii elektrycznej: 12,34 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,91 TWh

- Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,85 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,40 TWh

- Produkcja ciepła: 0,82 PJ

- Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,72 TWh

- Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton

- Sprzedaż węgla handlowego: 1,09 mln ton" - czytamy dalej.

Tauron planuje publikację skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r. na 18 listopada 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)