"Zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji niektórych kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Przekłada się to bezpośrednio na niewykorzystywanie w pełni zasobów organizacyjnych i kadrowych SUG. Celowa jest więc optymalizacja organizacji organów nadzoru górniczego przez przekazanie dotychczasowych kompetencji dyrektora SUG prezesowi WUG" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

Reklama

- Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest terenowym organem administracji rządowej, podległym prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje teren całego kraju, podobnie jak właściwość miejscowa prezesa WUG. Po zmianie, zadania SUG będą realizowane przez prezesa WUG.

- Wszystkie sprawy wszczęte przez dyrektora SUG i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą kontynuowane przez prezesa WUG.

- Dyrektor generalny WUG wyznaczy pracownikom wykonującym dotychczas obowiązki służbowe w SUG stanowisko pracy w komórce organizacyjnej WUG, odpowiedniej ze względu na dotychczas wykonywane obowiązki.

- Ponadto, doprecyzowano niektóre pojęcia górnicze, co uprości i przyspieszy sposób procedowania wniosków emerytalnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.