Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców ma - według resortu - zmniejszyć liczbę nadmiernych wymogów regulacyjnych. Przewiduje m.in. ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, mniej formalności w prowadzeniu firmy m. in. ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach - poinformowało MRiT.

Co zakłada pakiet zmian od MRIT?

Jak zaznaczyło ministerstwo, pakiet zmian składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Reklama

Według MRiT, celem jest m.in. zachęcenie podejmowania prób aktywności zarobkowej poprzez np. angażowanie się w formę drobnej działalności jaką jest działalność nierejestrowa. Taką działalność będę mogli prowadzić cudzoziemcy, ale tylko ci, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej. Ponadto osoby wykonujące ją powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.

Ministerstwo proponuje również nowe rozwiązania w ustawie o rzemiośle: rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika, zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

Propozycje zmian w kontaktach z administracją

W projekcie znalazły się propozycje zmian w kontaktach z administracją, np. ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką. Brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne, nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką.

Wraz z zawiadomieniem o kontroli, przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Projekt przewiduje też odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze.

MRiT: Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze

W pakiecie znajdują się też propozycje przepisów dotyczących sukcesji w firmach, jak np. automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd po złożeniu wniosku w tej sprawie. Planuje się wprowadzenie procedury, wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

"Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę „one in, one out”, tzn., że wprowadzając nowy obowiązku dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego. Kolejnym rozwiązaniem jest zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Znosimy także drobniejsze utrudnienia m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką. Nowe przepisy przyczynią się do tworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany a komunikacie MRiT.

"Rozwiązania przewidziane w projekcie w istotnej części zostały zgłoszone przez partnerów społecznych i same urzędy. Ogromne znaczenie dla ostatecznego kształtu naszych propozycji miały szerokie konsultacje społeczne, które odbyły się w kwietniu i maju tego roku. Świadczy to o tym, jak ważną rolę w prawidłowym kształtowaniu regulacji odgrywa ten etap procesu legislacyjnego" - dodała wiceminister Kamila Król.