Comarch odnotował 36,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 38,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,49 mln zł wobec 63,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 544,41 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 519,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +3%, natomiast rentowność netto +6,7%. Grupa Comarch wypracowała w IV kwartale 2022 roku zysk EBITDA o wartości 40,27 mln zł, niższej o 50,32 mln zł, tj. o 55,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano.

"Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w opisywanym okresie miały wpływ m.in.:

- dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej, który wyniósł 20 769 tys. zł (tj. o 8,5%), będący efektem zwiększenia sprzedaży do klientów z sektora MSP-Polska. Sprzedaż krajowa stanowiła w IV kwartale 2022 roku 48,7% całkowitych przychodów Grupy,

- wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 3 743 tys. zł (tj. o 1,4%), który był głównie efektem wyższej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w IV kwartale 2022 roku 51,3% całkowitych przychodów Grupy, a jej stosunkowo niewielka dynamika w tym okresie była spowodowana efektami kursowymi opisanymi w kolejnym punkcie,

- wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych z umocnieniem się kursu zł wobec walut obcych w IV kwartale 2022 roku, które zmniejszyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 32 378 tys. zł,

- wystąpienie dodatnich różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych z umocnieniem się kursu PLN wobec walut obcych w IV kwartale 2022 roku, które zwiększyły wynik operacyjny o 1 602 tys. zł,

- związany z umocnieniem się kursu PLN w IV kwartale 2022 roku dodatni wynik z wyceny bilansowej instrumentów finansowych, z tytułu zbycia instrumentów finansowych, a także z tytułu wyceny różnic kursowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych oraz środków pieniężnych, którego wartość w opisywanym okresie wyniosła + 36 788 tys. zł,

- znaczny wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 16,2% w porównaniu do IV kwartału 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 109,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 123,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 858,21 mln zł w porównaniu z 1 627,15 mln zł rok wcześniej.

Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +8%, natomiast rentowność netto +5,9%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 241 809 tys. zł, niższej o 37 517 tys. zł, tj. o 13,4% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano również.

"Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w okresie czterech kwartałów 2022 roku miały wpływ m.in.:

- wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej, o 93 588 tys. zł (tj. o 13,6%) więcej niż w analogicznym okresie roku 2021. Było to spowodowane m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MŚP oraz do sektora publicznego. Sprzedaż krajowa stanowiła w okresie czterech kwartałów 2022 roku 42% całkowitych przychodów Grupy Comarch,

- wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 137 473 tys. zł (tj. o 14,6%) który był głównie efektem wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego, przemysłowego i finansowo-bankowego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w okresie czterech kwartałów 2022 roku 58% całkowitych przychodów Grupy Comarch,

- wystąpienie dodatnich różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych z wahaniami kursów walut w 2022 roku, które zwiększyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 13 945 tys. zł,

- wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych z wahaniami kursów walut w 2022 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny o 14 221 tys. zł,

- związany z wahaniami się kursu PLN wobec walut obcych w 2022 roku dodatni wynik z wyceny bilansowej instrumentów finansowych, z tytułu zbycia instrumentów finansowych, a także z tytułu wyceny różnic kursowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych oraz środków pieniężnych, którego wartość w opisywanym okresie wyniosła +6 906 tys. zł,

- wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 18,8% w porównaniu do okresu czterech kwartałów 2021 roku,

- podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Japonii, jego wartość w okresie czterech kwartałów 2022 roku wyniosła 46 979 tys. zł,

- utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny Grupy Comarch o 18 436 tys. zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2022 r. wyniósł 68,17 mln zł wobec 78,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)