Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 87,1 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3 proc. w stosunku do lipca 2019 r. Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w sprzedaży samochodów dostawczych, baterii samochodowych, silników oraz odbiorników telewizyjnych i mebli.

Import towarów w porównaniu do lipca 2019 r. zwiększył się o 0,4 proc. i osiągnął wartość 82,7 mld zł. Istotnie na wzrost importu w porównaniu z lipcem 2019 r. wpłynął zakup części maszyn biurowych, aparatów telefonicznych i komputerów. Na zmniejszenie wartości importu w stosunku do roku ubiegłego nadal oddziaływał spadek cen importowanej ropy naftowej.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 4,4 mld złotych - podkreślił bank centralny. Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł.

Napływ środków z Unii Europejskiej wyniósł 4,9 mld zł, z tego 0,7 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym, głównie na Europejski Fundusz Społeczny. W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 4,1 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności. W lipcu 2020 r. zapłacono składkę w wysokości 1,3 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,6 mld zł.

Reklama

W lipcu 2020 r. inwestycje nierezydentów w Polsce zwiększyły się o 11,6 mld zł. Inwestycje bezpośrednie nierezydentów zwiększyły się o 5,4 mld zł, co wynikało przede wszystkim z reinwestycji zysków.

Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowała nowa emisja 3 letnich obligacji SP wyemitowanych na rynku zagranicznym w wysokości 2 mld euro. Wzrost wartości dłużnych papierów wartościowych w portfelach nierezydentów z tytułu obligacji skarbowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych o 6,9 mld zł w całości zrekompensował spadek inwestycji w skarbowe papiery dłużne wyemitowane na rynku krajowym - o 3,7 mld zł - zauważył NBP.