"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 1.400.000 zł do kwoty nie niższej niż 5.486.800,2 zł oraz nie wyższej niż 6.886.800 zł poprzez emisję nie mniej niż 2, ale nie więcej niż 14.000.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

(a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 13.999.999 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz

Reklama

(b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 9.643.599 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,1 zł każda, lecz łącznie nie więcej niż 14.000.000 akcji nowej emisji" - czytamy w uchwale.

Emisja nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w Polsce zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego, podano także.

"Upoważnia się zarząd spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony. […] Upoważnia się zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej emisji, w tym w szczególności do: ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji w wysokości 36,11 zł" - czytamy dalej.

Jak wskazał zarząd w opinii do projektów, akcje Serii L będą akcjami zwykłymi imiennymi, którymi obrót będzie ograniczony ze względu na brak możliwości szybkiego dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Ewentualne dopuszczenie w przyszłości akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym będzie wymagać uprzedniej zamiany tych akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz spełnienia pozostałych warunków regulacyjnych. Z kolei akcje serii M będą akcjami na okaziciela. Liczba maksymalna akcji Serii M została ustalona w ten sposób, aby w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii M możliwe było ich dopuszczenie w całości w najszybszym możliwym terminie do obrotu na rynku regulowanym.

Emisja akcji serii L ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, lub podmiotu wskazanego przez Ultro. Ultro jest kontrolowane przez przewodniczącego rady nadzorczej CCC Dariusza Miłka.

"Intencją zarządu jest zaoferowanie inwestorom maksymalnej liczby akcji serii M, przy czym w przypadku pełnego zaspokojenia popytu na akcje serii M, w tym w ramach realizacji prawa pierwszeństwa oraz stosowania pozostałych postanowień uchwały emisyjnej, projekt uchwały emisyjnej pozwala odpowiednio dostosować emitowaną liczbę akcji serii M i akcji serii L, których objęcie zadeklarował akcjonariusz [tj. Ultro], tak aby zapewnić uzyskanie przez spółkę maksymalnych zakładanych wpływów z emisji, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku łączna liczba akcji nowej emisji nie przekroczy liczby 14.000.000 akcji" - czytamy w opinii zarządu.

W ocenie zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy "będzie ważnym komponentem struktury średnioterminowego finansowania spółki i zasilenia jej w kapitał pozwalający na przejście przez obecny okres niepewności rynkowej", podsumowano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)