Zysk operacyjny wyniósł 1,76 mln zł wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,43 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 8,79 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,64 mln zł w porównaniu z 18,95 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej za I półrocze 2021 roku wyniosły 22 636 tys. zł. na działalności kontynuowanej. Wyniki te są wyższe od wyników jakie grupa wypracowała w analogicznym okresie 2020 roku (18 946 tys. zł.). Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3 690 tys. zł i jest wynikiem stopniowej minimalizacji obostrzeń, łagodzenia restrykcji oraz ograniczeń administracyjnych wprowadzonych w I półroczu roku 2020 związku z pandemią COVID 19, oraz finalnym fakturowaniem kontraktu realizowanego dla MDPA do 30.06.2021 r., umożliwiającym tym samym wznowienie aktywności przez grupę kapitałową emitenta w większym zakresie" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2021 roku wyniósł 3 463 tys. zł. w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2020 r. (3 286 tys. zł.), wykazując wzrost o 177 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2021 roku 2 101 tys. zł i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2020 roku (2 402 tys. zł) o 301 tys. zł. Grupa kapitałowa w I półroczu 2021 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 2 873 tys. zł wykazując wzrost w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2020 roku (1 755 tys. zł) o 1 118 tys. zł. Zysk brutto grupy kapitałowej w I półroczu 2021 roku wyniósł 2 650 tys. zł, podano także.

"W I półroczu 2021 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 2 390 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 942 tys. zł. Różnica na zysku związana było ze stopniową minimalizacją w I półroczu 2021 r. obostrzeń, stopniowym łagodzeniem restrykcji i ograniczeń administracyjnych, w tym transgranicznych, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, względem ich zakresu w I półroczu roku 2020" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 3,06 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)