Reklama

"W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w II kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA. Drugi kwartał to kontynuacja trendów wzrostowych w obszarze cen surowców - przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 euro/MWh. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań. Marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 pkt proc. Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w II kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże. Również Segment Chemia mocno wspierał wyniki grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w I kwartale bieżącego roku" - powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 169,12 mln zł wobec 124,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 361 mln zł wobec 315 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 11,4% (obniżenie o 2,5 pkt proc. r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 172,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2 268,9 mln zł rok wcześniej.

Segment Nawozy odnotował w II kw. 2021 roku przychody w wysokości 1 642 mln zł wobec 1 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5%.

"W okresie I półrocza 2021 roku wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 661 mln zł przychodów i 11,3% marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 328 mln zł przychodów i 13,6% marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku). Wyniki segmentu były kształtowane przez wysokie ceny gazu oraz wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych" - czytamy w komunikacie.

Segment Tworzywa wypracował w II kw. br. przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6% (wobec marży na poziomie minus 9% w analogicznym okresie 2020 roku).

W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4% (wzrost o 7,6 pkt proc. r/r). Wyższy popyt - względem odpowiadającego mu okresu roku poprzedniego - na rynkach głównych zastosowań skutkował wzrostem cen poliamidu. Znaczący wpływ na koszty ponoszone w segmencie miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu - jako efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim, podano także.

W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9% r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 pkt proc. do poziomu 11,3%.

Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 712 mln zł (obniżenie o 40,8% r/r) i 10,6% (obniżenie o 6,0 pkt proc. r/r). W segmencie Chemia wyższe przychody w ujęciu r/r były skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały znaczące wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, podała spółka.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 230,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 195,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 534,66 mln zł w porównaniu z 5 372,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 118,36 mln zł wobec 129,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)