Zysk operacyjny wyniósł 3 533 mln zł wobec 2 252 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4 933 mln zł wobec 3 563 mln zł rok wcześniej.

EBITDA LIFO wyniosła 2 786 mln zł wobec 2 425 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 0,4 mld zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu wyższych marż, wyższego dyferencjału B/U, osłabienia zł wzg. USD, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż hurtowych i wykorzystania historycznych warstw zapasów. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo skompensowane ujemnym wpływem hedgingu oraz wyceny kontraktów terminowych CO2, wyższych kosztów zużyć własnych, wyższych kosztów stałych, zmiennych i kosztów pracy, przeszacowania wartości zapasów (NRV) oraz braku pozytywnego efektu zmiany metody konsolidacji spółki Baltic Power z I kw. 2021.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45 447 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 24 562 mln zł rok wcześniej.

Przychody: wzrost o 85% (r/r) w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 41 USD/bbl (r/r) oraz wyższych wolumenów sprzedaży o 15% (r/r).

"Nasze wyniki po raz kolejny potwierdzają, że dywersyfikacja źródeł przychodów, poparta strategicznymi inwestycjami, ma sens. W bardzo zmiennym otoczeniu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na bieżące wyzwania, zapewniając stabilne zyski całej Grupy Orlen i jej nieprzerwany rozwój. Dobrym przykładem jest zapisany w strategii Orlen2030 rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki kolejnym akwizycjom w tym obszarze, w minionym kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom produkcji z OZE, zwiększając jednocześnie niezależność energetyczną naszej gospodarki. Dla bezpieczeństwa dostaw energii do Polski kluczowa będzie finalizacja do końca tego roku procesu budowy jednej, silnej, multienergetycznej firmy, która będzie skutecznie konkurować z globalnymi graczami i zagwarantuje stabilne zaopatrzenie w surowce oraz ceny energii dla polskiej gospodarki i klientów" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Segment rafineryjny w pierwszym kwartale 2022 roku funkcjonował w znacząco odmiennych warunkach od analogicznego okresu roku ubiegłego. Polepszające się otoczenie makroekonomiczne, wraz ze znaczącym wzrostem konsumpcji paliw (r/r) po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią, pozwoliło na wypracowanie wyniku EBITDA LIFO segmentu na poziomie 900 mln zł. Koncern odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży (r/r) o 17%, w tym: benzyny o 33%, oleju napędowego o 21%, LPG o 31%, paliwa lotniczego Jet o 153% i ciężkiego oleju opałowego o 35%. Na wynik segmentu wpływ miał również najwyższy w historii dyferencjał Brent/Ural, wzrost marż na lekkich i średnich destylatach oraz osłabienie złotówki względem dolara, podano w materiale.

Segment petrochemiczny w I kwartale 2022 roku osiągnął 451 mln zł EBITDA LIFO. W tym czasie odnotowano wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym wyższą sprzedaż olefin o 16%, poliolefin o 16%, PCW o 49% i PTA o 20%, przy niższej sprzedaży nawozów o (-) 18%. Na wypracowany rezultat ujemny wpływ miały czynniki makro (r/r), w efekcie wyceny kontraktów terminowych CO2, częściowo skompensowane dodatnim wpływem marż na olefinach, PTA, PCW i nawozach, podkreślono.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 1 mld zł. Na rezultat wpłynęły czynniki makroekonomiczne, związane z wyceną kontraktu terminowego CO2, częściowo skompensowaną wzrostem marży na sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji oraz wyższymi cenami zielonych certyfikatów. W pierwszym kwartale tego roku koncern dysponował 3,4 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3 TWh. To wzrost o 11% (r/r). Korzystne warunki hydrologiczne i atmosferyczne oraz nowe moce zainstalowane w OZE umożliwiły zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z wody i wiatru. W efekcie Grupa Orlen w I kwartale odnotowała największy w historii wolumen wyprodukowanej zielonej energii elektrycznej, na poziomie 0,6 TWh (wzrost o 46% r/r). Sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 3% (r/r), a jej dystrybucja o 9% (r/r). W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zaznaczono także.

W I kwartale 2022 roku segment detaliczny wypracował 585 mln zł zysku EBITDA, czyli wynik na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost sprzedaży o 13% (r/r), w tym: benzyny o 16%, oleju napędowego o 12% i LPG o 8%. W Polsce sprzedaż wzrosła łącznie o 22%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2% i na Litwie o (-) 4% oraz porównywalnej w Niemczech. Na wynik segmentu detalicznego i strukturę zysku EBITDA wpływ miał spadek marż paliwowych na rynku polskim, przy ich wzroście na rynku niemieckim, czeskim i litewskim (r/r). W efekcie sieć detaliczna w Niemczech odpowiadała za 40% wyniku EBITDA całego segmentu i była na zbliżonym poziomie do rezultatu wypracowanego na polskim rynku (44%), wynika również z materiału.

Na koniec I kwartału tego roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało łącznie 2 878 stacji paliw. Największy przyrost, o 9 stacji (r/r), koncern odnotował na rynku słowackim, na którym podpisano już umowę na zakup kolejnych 25 stacji. Ich włączenie do sieci pozwoli Grupie Orlen na wejście do grona pięciu największych graczy na słowackim rynku detalicznym. Konsekwentnie kontynuowano także rozwój oferty pozapaliwowej. O 70 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 29, Niemczech o 24, w Czechach o 13, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było ich łącznie 2 300, w tym: 1 758 w Polsce (wliczając 14 punktów Orlen w ruchu), 327 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 291 (r/r), do 516. Do dyspozycji klientów jest 470 punktów ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Ponownie bardzo dobry wynik osiągnął segment wydobycia, który w pierwszym kwartale br. wypracował EBITDA na poziomie 162 mln zł, wyższy o 148 mln zł (r/r). Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływu czynników makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło w Polsce 0,8 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie (r/r), natomiast w Kanadzie, nieznacznie wzrosło i osiągnęło 15,4 tys. boe/d, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 387 mln zł wobec 964 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)