"Plan połączenia przewiduje, że połączenie pomiędzy spółką a PKN Orlen nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a więc poprzez przeniesienie całego majątku spółki (jako spółki przejmowanej) na PKN Orlen (jako spółki przejmującej) w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom spółki" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Reklama

W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się jego akcjonariuszami.

W opinii zarządu Grupy Lotos, połączenie pozwoli na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zwiększą odporność na zachodzące zmiany rynkowe (łączna kapitalizacja integrowanych spółek wynosi ok. 44 mld zł na dzień 1 czerwca 2022 r.). Połączenie ma przyczyni się też do realizacji szeregu dodatnich efektów ekonomicznych, zarówno na poziomie strategicznego rozwoju, jak i na poziomie operacyjnym.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączona spółka przewiduje zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników w wyniku wymiany doświadczeń, know-how oraz większej mobilności. Skoordynowana polityka CSR, wspierana przez partnerstwa technologiczne i skonsolidowany kapitał ludzki obu przedsiębiorstw, pozwoli na skuteczniejsze identyfikowanie i opracowywanie nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania sektorów energetycznego i petrochemicznego w zakresie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, a także umożliwi większe i bardziej kompletne wspieranie lokalnych społeczności. Ponadto obecne wsparcie spółki będzie kontynuowane przez ciągłe zaangażowanie w społeczne, kulturowe i sportowe inicjatywy w województwie pomorskim" - czytamy dalej.

Komisja Europejska wydała dziś PKN Orlen zgodę na przejęcie Grupy Lotos i zatwierdziła nabywców aktywów w ramach środków zaradczych.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)