Za przyjęciem uchwały połączeniowej głosowało 98,89 proc. akcjonariuszy spośród 82,47 proc. głosów w spółce reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgoda akcjonariuszy Grupy Lotos na połączenie to jeden z ostatnich kroków formalnych niezbędnych do finalizacji procedury połączenia, w czwartek 21 lipca taką samą zgodę muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PKN Orlen.

Dzień wcześniej zgodę na połączenie wydała Rada Ministrów.

Parytet wymiany akcji wyniesie 1,075 akcji PKN Orlen za każdą akcję Grupy Lotos. W wyniku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%.

Reklama

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z przejęciem Grupy Lotos

PKN Orlen zawarł porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Grupą Lotos, podała spółka.

"Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych (tradycyjnych) oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej Grupy Lotos, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej Grupy Lotos, a także zobowiązanie spółki do kontynuacji kluczowych inwestycji realizowanych przez Grupę Lotos przed połączeniem" - czytamy w komunikacie.

Spółka zadeklarowała, że niezwłocznie po połączeniu dokona weryfikacji warunków kontynuowania tych inwestycji.

Zgodnie z porozumieniem, PKN Orlen po połączeniu podejmie działania w kierunku: (i) dywersyfikacji dostaw surowców naturalnych, w szczególności ropy naftowej, oraz uniezależnienia Polski od dostaw rop rosyjskich, (ii) umocnienia pozycji spółki na rynku produkcji i dystrybucji paliw ciekłych (tradycyjnych), przy jednoczesnym podejmowaniu starań dotyczących ograniczenia ich emisyjności, (iii) rozwoju spółki na rynku produktów petrochemicznych, w tym poprzez poszukiwanie i podejmowanie inwestycji, (iv) badań i projektów dotyczących wykorzystania paliw alternatywnych, a także elektromobilności oraz (v) utrzymania prawidłowego funkcjonowania rafinerii w Gdańsku, wymieniono także.

Porozumienie nie ma charakteru prawnie wiążącego za wyjątkiem wybranych postanowień, regulujących między innymi wykonanie zobowiązań Inwestycyjnych, w tym zasady odpowiedzialności spółki za ich naruszenie, zastrzeżono.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji zobowiązań Inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, tj. z datą wpisu połączenia do właściwego rejestru, wynika z materiału.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)