PKN Orlen odnotował 16 371 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 4 141 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19 431 mln zł wobec 5 005 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21 960 mln zł wobec 6 413 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA LIFO wyniósł 16,06 mld zł wobec 4,26 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102 262 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 40 914 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Na wynik Grupy Orlen w IV kwartale 2022 roku niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie ok. 3% zysku operacyjnego EBIDA LIFO. Po raz pierwszy zaprezentowany zostały wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN Orlen, Energa, Lotos oraz PGNiG. Połączona Grupa Orlen wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie ponad 100 mld zł, z których tylko 8% to zysk netto w wysokości 8,1 mld zł. Fakt, że obecnie Grupa Orlen osiąga stabilne przychody to m.in. efekt wyeliminowania nielegalnego obrotu paliwami, który przed 2016 r. negatywnie wypływał na wyniki legalnie działających firm paliwowych w Polsce. Tylko w 2022 r. Grupa Orlen odprowadziła do budżetu państwa 39 mld zł z tytułu podatków, czyli o ok. 13 mld zł więcej niż w 2015 r. W całym 2022 r. Grupa Orlen przeznaczyła 19,6 mld zł na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową, w tym m.in. rozwój energetyki odnawialnej. Tak wysokie nakłady inwestycyjne były możliwe dzięki połączeniom i wypracowanym zyskom" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki za IV kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy Orlen i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, a rodzime firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając polską gospodarkę. W efekcie połączenia w tym roku przeznaczymy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki, chroniąc Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy Orlen wyniósł 11,2 mln ton, co oznacza 98% wykorzystania mocy. W IV kwartale koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43% (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30%, oleju napędowego o 53%, LPG o 61%, paliwa lotniczego JET o 40%, przy niższej sprzedaży COO o (-) 3%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75%, w Czechach o 14%, a na Litwie o 3%, podano.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73% (r/r), w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3% i kondensatu gazowego o 42%. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował solidny zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego PKN Orlen, zgodnie z założeniami strategicznymi, inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling, zaznaczono również.

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym czasie łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej i po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17% wyższa (r/r). Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny Grupy Orlen osiągnął w IV kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6%, w Czechach o 5%, na Litwie o 2%. Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 3 097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów (r/r). Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotois, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci Orlen w regionie funkcjonuje już łącznie 2 459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1 847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest już 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech, wynika także z materiału.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w IV kwartale wynik EBITDA na poziomie (-) 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę Orlen na koniec 2022 r. wyniósł 28,7 TWh, tym samym stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97%, podsumowano.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 35 331 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11 122 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 278 509 mln zł w porównaniu z 131 341 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2022 r. wyniósł 27 625 mln zł wobec 8 398 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)