Reklama

"Zgodnie z umową pożyczki środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez spółkę w całości kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w wysokości 335 000 000 zł, zaciągniętego przez spółkę, w związku z przystąpieniem do umowy kredytów [...], a także na pozostałe cele operacyjne spółki - w wysokości do 15 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Począwszy od dnia udostępnienia spółce pożyczki, CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nieodstającej od bieżących warunków rynkowych.

Pożyczka zostanie spłacona przez spółkę wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz CP z tego tytułu, wskazano również.

Zawarcie opartej o stałą stopę procentową umowy pożyczki z CP motywowane jest prognozowaną zwyżką stóp procentowych WIBOR wpływającą na wysokość zobowiązań finansowych spółki z tytułu zaciągniętego kredytu odnawialnego (rewolwingowego) w ramach umowy kredytów, o której mowa powyżej.

"Netia po spłacie kredytu odnawialnego (rewolwingowego) pozostanie stroną umowy kredytów na dotychczasowych zasadach, jako dodatkowy kredytobiorca oraz dodatkowy poręczyciel, z możliwością dalszego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach kredytu odnawialnego (rewolwingowego) do maksymalnej kwoty w wysokości 1 000 000 000 zł" - czytamy dalej.

Decyzja w zakresie zawarcia umowy pożyczki z CP, w tym udzielenie zabezpieczenia, jest warunkowana uzyskaniem przez zarząd wymaganych postanowieniami statutu spółki zgód korporacyjnych.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)