"Zysk netto w I kw. 2022 roku wyniósł 125 mln zł, co stanowi znaczący wzrost wobec 39 mln zł w I kw. 2021 roku. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL, niższa amortyzacja i wyższe zyski ze sprzedaży aktywów. Amortyzacja zmniejszyła się o 13% r/r, głównie w wyniku mniejszych inwestycji w sieć mobilną w latach 2020-2021 oraz wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności niektórych składników majątku. Koszty finansowe netto były o 22 mln zł wyższe niż rok wcześniej, głównie w wyniku niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych (z przeszacowania długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu denominowanych w euro) oraz wyższych stóp procentowych, wpływających na koszty dyskonta" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 244 mln zł wobec 116 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

EBITDaL wyniósł odpowiednio: 722 mln zł wobec 709 mln zł rok wcześniej, zaś marża EBITDAaL - odpowiednio: 24,6% wobec 24,3% rok wcześniej.

Wzrost EBITDAaL (tj. EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 1,8% r/r odzwierciedlał:

* bardzo dobre wyniki bazowe, dzięki wyższej marży bezpośredniej (wynikającej ze wzrostu przychodów z kluczowych usług) oraz oszczędnościom kosztowym

* wzrost kosztów energii o 67 mln zł r/r w wyniku skokowo rosnących cen energii elektrycznej, gazu i paliw, wymieniono w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 931 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 2 918 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów o 0,4% r/r, przy bardzo dobrych wynikach w większości obszarów:

* wzrost o 7% r/r w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego), wynikający z rosnącej bazy klientów przy jednoczesnym wzroście ARPO

* wzrost o 22% r/r w usługach IT i integracyjnych, dzięki przychodom związanym ze sprzedaży oprogramowania

* spadek o 24% r/r w usługach hurtowych w wyniku regulacyjnych obniżek stawek MTR i FTR (wpływ o ok. -120 mln zł r/r po kolejnych obniżkach w styczniu)" - czytamy dalej.

Grupa odnotowała w I kw. br. eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w wysokości 245 mln zł; spadek o 45% r/r, wynikający ze zwiększonej sprzedaży aktywów (częściowo spółce Światłowód Inwestycje) oraz innego rozłożenia projektów w ciągu roku, podano także.

Organiczne przepływy pieniężnej sięgnęły odpowiednio: 231 mln zł wobec 198 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 130 mln zł wobec 44 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)