Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej banku, dostosowującą ją do stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) m.in. poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 pkt proc. w kryteriach kapitałowych, podał bank.
"Aktualizacja polityki wynika z opublikowanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków i polega na: 1. dostosowaniu zapisów polityki do stanowiska KNF poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 p.p. w kryteriach kapitałowych, oraz 2. dodanie zapisu, że zarząd banku bierze pod uwagę stanowisko KNF odnośnie polityki dywidendowej przy uwzględnianiu wysokości wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego jest następująca:
- ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany.
- Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank:
a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],
b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],
c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1],
gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda z zysku roku poprzedzającego wypłatę.
- Decydując o kwocie wypłaty dywidendy, zarząd banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków.
- Przy ustalaniu proponowanej kwoty wypłaty dywidendy walnemu zgromadzeniu, zarząd banku w szczególności bierze pod uwagę następujące przesłanki:
a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową banku i grupy kapitałowej banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem banku oraz grupy kapitałowej banku,
c. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
d. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)