Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII


Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim kolejną umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Umowa przedłuża okres powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań do 15 grudnia br.
"Od momentu podpisania umowy czasowej do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2019 r., bank powstrzyma się od wykonywania swych praw wynikających z umowy kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń banku w sposób inny niż przewidziany umową czasową" - czytamy w komunikacie.
Bank zadeklarował w ramach umowy czasowej, że będzie udostępniał finansowanie w granicach limitu danego kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytu, a w szczególności nie będzie blokować spółce żadnych środków pieniężnych, a także będzie umożliwiał korzystanie z kredytu wieloproduktowego. Ponadto w okresie obowiązywania, bank będzie wystawiał gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa przewiduje w ramach kredytu wieloproduktowego.
"Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do:
(i) terminowego regulowania wszelkich odsetek i prowizji, a także zapadających płatności należnych bankowi na mocy umowy kredytowej;
(ii) przedstawienia bankowi:
- planu działania wraz z harmonogramem zakończenia realizacji inwestycji pod nazwą: 'Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla spółki Polwax S.A' ('Projektu Future') wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów Projektu Future i terminu zakończenia Projektu Future. W przypadku przekroczenia budżetu kosztów spółka przedstawi potencjalne źródła sfinansowania takiego przekroczenia;
- informacji o inżynierze kontraktu, który będzie prowadził nadzór nad Projektem Future oraz postępów w procedurze wyboru generalnego wykonawcy Projektu Future
- informacji o wyniku negocjacji z Orlen Projekt S.A.;
(iii) zawarcia aneksów do umów zastawów rejestrowych na aktywach trwałych i zapasach o treści potwierdzonej przez bank;
(iv) doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji we wskazanym w umowie terminie;
(v) zawarcie aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada 2019 r. limit zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30 000 000 zł;
(vi) obniżenia poziomu wykorzystania kredytu w ramach kredytu wieloproduktowego do poziomu, który nie będzie przekraczać oczekiwanych wpływów od Jeronimo Martins Polska S.A." - czytamy dalej.
Bank może wypowiedzieć umowę czasową ze skutkiem natychmiastowym m. in. w przypadku naruszenia przez spółkę jej postanowień lub gdy jakakolwiek część majątku spółki zostanie zajęta lub objęta postępowaniem egzekucyjnym lub objęta zabezpieczeniem tymczasowym. Bank może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, pomimo faktu powzięcia przez bank informacji, że 23 maja br. wydano w stosunku do spółki nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazujący zapłatę kwoty 6 669 000,00 zł w konsekwencji czego wszczęte zostało postępowanie zabezpieczające, podano także.
Polwax podał też, że w związku z tym, iż upłynął okres dostępności kredytu inwestycyjnego, ewentualne przyznanie dostępności lub wydłużenie okresu dostępności będzie wymagało nowej decyzji kredytowej, która będzie możliwa w momencie wznowienia finansowania Projektu Future. Ponadto ING Bank Śląski przyjął do wiadomości, ale nie zaakceptował przypadku naruszenia z tytułu niższego niż wymagany umową kredytową poziomu EBITDA za okres od lipca 2018 do czerwca 2019 i rezerwuje sobie prawa do korzystania z tego przypadku naruszenia.
We wrześniu 2016 r. Polwax zawarł umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim, obejmującą kredyt inwestycyjny w wysokości 6,5 mln euro oraz 68 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach Dziedzicach; a także kredyt wieloproduktowy na odnawialny limit kredytowy w wysokości 70 mln zł. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego ustalono na 26 września 2026 r.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)