Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka.
"Bank zobowiązał się wobec spółki, że w okresie do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r., do powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z umowy kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń banku w sposób inny niż przewidziany umową" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z ustaleniami, bank będzie udostępniał finansowanie wynikające z umowy kredytowej w granicach limitu kredytowego danego kredytu, a w szczególności nie będzie blokować spółce żadnych środków pieniężnych, będzie umożliwiał korzystanie z kredytu wieloproduktowego, w tym będzie udostępniał środki na kolejne wykorzystanie w ramach tego kredytu. W okresie obowiązywania, bank będzie wystawiał gwarancje i akredytywy w granicach limitu, jaki umowa kredytowa przewiduje.
"Spółka zobowiązała się m.in.: (i) w okresie obowiązywania powstrzymać się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej oraz trzeciej transzy, (ii) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach, planu podejmowanych działań wraz z harmonogramem zakończenia realizacji projektu future wraz z informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów tego projektu, (iii) do doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii e, tak aby dokonać jego publikacji w jak najszybszym terminie (iv) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach informacji o statusie sporu sądowego nt. roszczeń, jakie orlen projekt sa wysuwa względem spółki (v) do informowania w określonych w umowie terminach o postępach w procedurze wyboru generalnego wykonawcy projektu future" - czytamy dalej.
Ustalono także, że bank może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez spółkę jej postanowień. Strony zobowiązały się do dołożenia najwyższej staranności oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji celem zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank do dnia 30 września 2019 roku.
We wrześniu 2016 r. Polwax zawarł umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim, obejmującą kredyt inwestycyjny w wysokości 6,5 mln euro oraz 68 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach Dziedzicach; a także kredyt wieloproduktowy na odnawialny limit kredytowy w wysokości 70 mln zł. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego ustalono na dzień 26 wrzesień 2026 roku
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)