Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania


Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Orlen Projekt, generalny wykonawca instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi "Inwestycji Future" dla Polwax zażądał ustanowienia i przekazania w ciągu 45 dni od dnia otrzymania pisma - gwarancji zabezpieczenia na wykonanie inwestycji w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego do dnia jej ustanowienia wynagrodzenia, podał Polwax w wiadomości opóźnionej. Kwota objęta zabezpieczeniem to 103,84 mln zł zł. Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bankiem Śląskim warunki finansowania inwestycji.
"Kwota ta będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami wystawionymi przez wykonawcę) pod rygorem, że w przypadku braku zapłaty wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy" - czytamy w komunikacie.
Do dnia sporządzania niniejszego komunikatu Orlen Projekt nie spełnił ciążących na nim obowiązków umownych i nie przedstawił dokumentów warunkujących uruchomienie płatności wynagrodzenia, o które wzywała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy spółka będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia objętego fakturami wskazanymi w skierowanym do spółki wezwaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania oryginałów powyższych dokumentów, podano także.
Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bank Śląskim porozumienie dotyczące warunków uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego w ramach którego bank zgodził się na finansowanie lub refinansowanie kosztów Inwestycji Future na następujących warunkach:
1. Bank zgodził się na wyłączenie zobowiązania Kredytobiorcy do powstrzymania się od składania dyspozycji udostępnienia Kredytu Inwestycyjnego w zakresie drugiej transzy na potrzeby finansowania lub refinansowania Finansowanych Kosztów Inwestycji, wskazanych w niniejszym porozumieniu, które będą wymagalne do 30.04.2019 roku oraz refinansowanie Kosztów Inwestycji poniesionych przez Spółkę powyżej wymaganego udziału własnego w budżecie projektu.
2. Strony zgodnie postanowiły, że kredytobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej transzy oprócz finansowania wskazanych w powyższym punkcie Kosztów Inwestycji do chwili zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy stronami.
Bank, udostępniając drugą transzę kredytu wziął pod uwagę planowaną emisję akcji spółki, która będzie przedmiotem obrad zwołanego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wymieniono w komunikacie.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.
(ISBnews)