AmRest

Przychody Grupy AmRest wyniosły 1 147,4 mln zł w I kwartale 2017 r., co oznacza, że były o 33,7% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,6%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Na dynamikę sprzedaży Grupy w I kw. 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Starbucks w Niemczech, przejętej 23 maja 2016 roku oraz 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku (łącznie 133 mln zł przychodów w Q1 2017). Z wyłączeniem sprzedaży Starbucks i KFC Niemcy, przychody Grupy w Q1 2017 wzrosły o 18,2%" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w I kw. 2017 r. 585 mln zł, co stanowi wzrost o 16,1% w porównaniu do I kw. 2016 r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,4%.

>>> Zobacz też rekomendacje

Braster

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji nie więcej niż 3 mln akcji serii I bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Braster postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą niż 300 000 zł tj. z kwoty 616 857,4 zł do kwoty nie niższej niż 616 857,5 zł i nie wyższej niż 916 857,4 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 000 000 zwykłych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w uchwale.

Reklama

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł, podała spółka. "W związku z prowadzonymi okresowymi rewizjami długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów, po dokonaniu rewizji jednego z kontraktów krajowych realizowanego dla branży petrochemicznej, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu, uwzględniając zidentyfikowane na tym etapie zdarzenia, które znalazły, a także znajdą odzwierciedlenie w dodatkowych kosztach oraz przychodach' - podano w komunikacie.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało 8,89 mld m3 gazu w I kwartale 2017 r. wobec 7,97 mld m3 w analogicznym okresie 2016 r., podała spółka. >>>>

Trans Polonia

Grupa Trans Polonia w I kwartale 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 48,741 mln zł, co oznacza wzrost o 112% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. >>>>

Celon Pharma

Celon Pharma odnotował 37,81 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 37,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Petrolinvest

Petrolinvest i jego spółka zależna Occidental Resources Inc. prowadzą negocjacje w celu sprzedaży udziałów w TOO OilTechnoGroup (TOO OTG) na rzecz spółki celowej utworzonej przez zagranicznego przedsiębiorcę z branży wydobywczej i paliwowej, podał Petrolinvest. >>>>

Master Pharm

Master Pharm zakończył prace remontowe i wyposażeniowe w zakładzie produkcyjnym w Łodzi za łącznie 3,98 mln zł, podała spółka. Planowany termin rozpoczęcia produkcji komercyjnej to 21 kwietnia. >>>>

JR Holding

Przychody JR Holding z wynajmu powierzchni komercyjnych wzrosły o 10% r/r, do 875,8 tys. zł w I kw. br., poinformowała spółka. >>>>

Dekpol

Dekpol odnotował 22,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dekpol liczy na ok. 200 mln zł przychodów z działalności deweloperskiej w 2017 r. i podtrzymuje prognozę 500 mln zł przychodów grupy w tym roku, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. >>>>

Mirbud

Mirbud odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Mirbudu na lata 2017-2018 wynosi 1,6 mld zł z czego ponad 700 mln zł przypada na 2017 rok., poinformowała spółka. >>>>

JSW

W zakładach przeróbczych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruszają pierwsze inwestycje. W perspektywie najbliższych lat produkcja węgla koksowego w kopalniach JSW ma osiągnąć poziom 85% ogólnej produkcji, podała spółka. >>>>

Stalprofil

Stalprofil odnotował 10,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Synektik

Synektik odnotował 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Integer.pl, Inpost

Wzywający w wezwaniu na akcje Integer.pl i Inpost otrzymali bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu, poinformowali wzywający. >>>>

Plaza Centers

Plaza Centers Belgrade Plaza uruchomiła Belgrade Plaza i liczy, że centrum będzie w pełni wynajęte w przyszłym miesiącu, poinformowała spółka. W ramach umowy sprzedaży centrum z BIG Shopping Centers ma otrzymać 2 mln euro za spełnienie warunku dotyczącego uruchomienia centrum, podano również. >>>>

Ulma Construccion

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 28,38 mln zł z zysku za 2016 roku i lata ubiegłe, co daje 5,4 zł brutto dywidendy na akcję, wynika z podjętych uchwał. >>>>

Unimot

Unimot osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 642,4 mln zł w I kw. br., co oznacza wzrost o około 70% r/r, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Awbud

Abadon Real Estate, należący do holdingu Murapol, otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na zakup 100% udziałów Petrofox, podmiotu dysponującego obecnie większościowym pakietem akcji Awbudu, podała spółka. >>>>

Vigo System

Vigo System rekomenduje przeznaczenie kwoty 6 mln zł na dywidendę , co oznacza wypłatę w wysokości 8,24 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Emperia Holding

Akcjonariusze Emperia Holding upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, który nie może przekraczać 1 232 000 zł, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. Wartość nominalna każdej akcji to 1 zł. >>>>

Elektrobudowa

OFE PZU "Złota Jesień", reprezentowany przez PTE PZU, zgłosił propozycje zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia Elektorbudowy, zwołanego na 25 kwietnia br,. dotyczące podniesienia planowanej wypłaty dywidendy do 10 zł na akcje wobec proponowanych przez zarząd Elektrobudowy 6 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała listy intencyjne z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) w sprawie zatrudniania najlepszych absolwentów studiów magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz praktyk górniczych dla studentów czterech wydziałów AGH, podała spółka. >>>>

Paged

Paged Meble, spółka zależna grupy Paged, przystąpiła do realizacji wygaszania produkcji tzw. mebli skrzyniowych i rozpoczęła procedurę zawiadomienia międzyzakładowych organizacji związkowych o rozpoczęciu prac nad porozumieniem w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka. W konsekwencji zamknięty zostanie zakład produkcyjny w Jarocinie. >>>>

Boryszew

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 18 maja br. o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>

ING Bank Śląski

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 1,21 mld zł na kapitał rezerwowy (1,15 mld zł) i fundusz ryzyka ogólnego (55 mln zł), wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Mirosław Boda zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego z dniem 31 maja 2017 r., podała spółka. Rada nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa Bożenę Graczyk. >>>>

Asbis Enterprises Plc

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis Enterprises Plc za I kwartał 2017 r. wyniosły ok. 290 mln USD i były o ok. 16,50% wyższe r/r, podała spółka. >>>>