Przyjęty tekst upraszcza dotychczasowe przepisy, zwiększa ochronę konsumentów oraz tworzy równe warunki w przypadku usług finansowych oferowanych online, przez telefon lub poprzez inne formy sprzedaży zdalnej.

"Dziś dostosowaliśmy unijne przepisy o usługach finansowych do epoki cyfrowej. Konsumenci, którzy na jednolitym rynku korzystają z nowych produktów i usług finansowych za pomocą telefonu lub komputera, będą teraz lepiej chronieni" - powiedział Alberto Garzon Espinosa, p.o. hiszpańskiego ministra ds. konsumentów.

Przyjęta dyrektywa uchyla przepisy z 2002 r. Jednocześnie wprowadza nowe przepisy dotyczące umów o usługi finansowe zawieranych na odległość jako dodatkowy rozdział w dyrektywie o prawach konsumentów, która chroni konsumentów w ramach wszelkiego rodzaju praktyk handlowych.

Dyrektywa ulepsza przepisy o ujawnianiu informacji i unowocześnia obowiązki udzielania informacji przed zawarciem umowy (państwa członkowskie będą mogły wprowadzać surowsze przepisy krajowe w tej dziedzinie), daje konsumentom prawo do zwrócenia się o interwencję człowieka na stronach internetowych, które wykorzystują narzędzia zautomatyzowanej informacji, np. robodoradztwo czy chatboty i ułatwia korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Temu ostatniemu ma służyć łatwa do znalezienia funkcja odstąpienia od umowy na interfejsie usługodawcy.

Reklama

Dokument wprowadza też dodatkową ochronę konsumentów przed „zwodniczymi interfejsami”, czyli mających skłonić użytkownika do podejmowania nieplanowanych działań, np. do zakupu produktów, których nie szukał.

Rada UE zatwierdziła w poniedziałek stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po podpisaniu przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady UE dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)