Szacowany spadek mediany dochodów z zatrudnienia wynosi około 7,2 proc. na poziomie całej Unii Europejskiej. Straty te wynikały w dużej mierze z bezprecedensowego wzrostu liczby pracowników nieobecnych w pracy lub pracujących w skróconych godzinach i rozkładają się bardzo nierównomiernie między krajami. Obniżenie dochodów jest szczególnie duże w przypadku najbardziej narażonych podgrup ludności pracującej.

Jednak transfery rządowe i podatki, a także wprowadzane tymczasowo rozwiązania wspierające gospodarkę pomogły zrównoważyć wpływ kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na dochód do dyspozycji gospodarstw domowych.

ikona lupy />
Mediana dochodów z zatrudnienia i mediana dochodów do dyspozycji w UE w latach 2009–2020 / eurostat

Jak wynika z szacunków, w około połowie państw członkowskich (w szczególności w Austrii, Słowenii, Czechach, Łotwie, Chorwacji, Litwie, Polsce i Rumunii) w 2020 nastąpił wzrost mediany dochodów. Największe spadki zaobserwowano na Cyprze, we Włoszech, Belgii i Grecji, natomiast w pozostałych państwach członkowskich szacuje się, że w całym roku mediana dochodu pozostanie stabilna w porównaniu z 2019 r.

Reklama
ikona lupy />
Zmiana mediany dochodów w 2020 r. od 2019 r w krajach UE / eurostat

Tymczasowe programy pomocowe wprowadzane na czas kryzysu odegrały ważną rolę w stabilizacji płac i dochodów gospodarstw domowych, w szczególności w przypadku osób o niższych dochodach. Chociaż osoby z niższych kwintyli rozkładu dochodów były bardziej dotknięte kryzysem COVID-19, rządowe wsparcie pomogło zrekompensować im straty.

ikona lupy />
Mediana dochodów z zatrudnienia a mediana dochodów do dyspozycji w UE, 2020 r. w grupach dochodowych zmiana od 2019 r. / eurostat

Na poziomie UE dochód do dyspozycji gospodarstw domowych oraz wskaźnik zagrożenia ubóstwem w 2020 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie, jednak sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich.

W porównaniu z 2019 r. wśród państw członkowskich o statystycznie istotnych danych (kolor pomarańczowy i niebieski na mapie powyżej) wzrost wskaźnika zagrożenia ubóstwem populacji w wieku produkcyjnym zaobserwowano w Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Słowenii , Bułgarii, Austrii i Szwecji. W około połowie państw członkowskich, w tym także w Polsce, wskaźnik zagrożenia ubóstwem pozostał stabilny w 2020 r., podczas gdy w Estonii spadł.