Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu jest terminem prawnym określającym czas, po którego upływie wierzyciel traci możliwość dochodzenie swoich roszczeń wobec dłużnika w sposób sądowy. Ważne jest jednak, że przedawnienie nie oznacza automatycznego anulowania. W przypadku długów alimentacyjnych przedawnienie może być przerwane przez kolejne żądania alimentacyjne.

Proces ma na celu zapewnienie stabilności prawnej i uniknięcie sytuacji, w której długi stają się wieczyste. Dla dłużnika jest to możliwość uniknięcia długotrwałych konsekwencji finansowych związanych z niespłaconymi długami. Okresy przedawnienia różnią się w zależności od rodzaju zobowiązań i mogą wynosić od 2 do 10 lat, zależnie od charakteru długu i umowy.

Reklama

Kiedy następuje przedawnienie długu?

Przedawnienie długu zachodzi wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki przewidziane przez prawo. Przede wszystkim musi minąć okres przedawnienia, który różni się m.in. od rodzaju umowy oraz kategorii wierzyciela. Niektóre długi mogą przedawnić się już w lutym 2024 roku, jednak dokładne zasady egzekucji należy sprawdzić w odpowiednich aktach prawnych związanych z danym długiem.

Jakie długi przedawniają się w 2024 roku?

W polskim systemie prawnym istnieje szereg długów, które w lutym 2024 mogą ulec przedawnieniu, w tym te wynikające z umów cywilnoprawnych (przedawniają się po 10 latach), zobowiązań podatkowych (przedawniają się po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności), decyzji administracyjnych (przedawniają się po 3 latach od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna) oraz długi alimentacyjne (te przedawniają się po 3 latach od dnia możliwej realizacji roszczenia).

Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Aby sprawdzić, czy dług jest przedawniony, można skorzystać z usług Biura Informacji Kredytowej (BIK). Warto przy tym pamiętać, że informacje o nieważnych mogą nadal figurować w rejestrze dłużników. W takim przypadku dłużnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie.